PDA Aargau

ARSIMIMI - PROGRAMI I PDA

Institucionet arsimore pasqyrojnë shoqërinë. Tendenca është të mësojmë se çfarë mund të përdoret për ekonominë. Kjo bie ndesh me një edukim emancipues që na mundëson të kapërcejmë shfrytëzimin dhe sundimin klasor.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Një rritje në mbështetjen financiare shtetërore për institucionet arsimore publike
 • Mbështetja e synuar e fëmijëve të klasës punëtore dhe emigrantëve pavarësisht nga statusi i vendbanimit të prindërve të tyre
 • Ndalimi i ndikimit të sektorit privat në përmbajtjen e kërkimit dhe mësimdhënies, për shembull përmes teksteve shkollore
 • Një shkollë e drejtuar në mënyrë demokratike e bazuar në bashkëpunim dhe përgjegjësi kolektive
 • Arsimim falas për të gjithë, nga kopshti deri në diplomim, përfshirë trajnimin profesional
 • Shkollim i detyrueshëm dhe falas për të gjithë deri në moshën 18 vjeç
 • Së paku dy ditë shkollë profesionale për të gjithë kursantët
 • Heqja e sistemit shkollor me shumë nivele në nivelin fillor të detyrueshëm në favor të shkollës gjithëpërfshirëse gjithë-ditore në mënyrë që të parandalohet përzgjedhja e parakohshme
 • Edukimi seksual nga niveli më i ulët, përfshirë pyetjet LGBT
 • Mbështetja financiare e të gjithë studentëve dhe kursantëve që kanë nevojë për të
 • Më shumë vende trajnimi përmes financimit të punëtorive trajnuese shtetërore
 • Zgjerimi i të drejtave për kursantët dhe mbrojtja e tyre më e mirë
 • Më shumë mësues në arsimin fillor dhe të mesëm
 • Trajnime të vazhdueshme të mëtejshme për mësuesit me qëllim të kuptimit më të mirë të realiteteve sociale të jetës së fëmijëve
 • Një kufi i lartë për numrin e nxënësve për klasë nga kopshti ditor deri në fund të shkollës
 • Reduktimi i orëve mësimore të mësuesve
 • Parandalimi aktiv i drogës, alkoolit dhe duhanit
 • Një shkollë denominacionale
 • Luftimi i ngacmimeve në shkolla
 • Luftimi i ngacmimit seksual, veçanërisht në universitete, kolegje dhe shkolla profesionale
 • Trajnimi profesional që merr parasysh ndryshimet në sektorin e energjisë dhe respektin për mjedisin
 • Mbështetje e synuar për fëmijët dhe të rinjtë me probleme dhe aftësi të kufizuara

Ne nuk do të pushojmë…

derisa, me shoqërinë socialiste, arsimi nuk i shërben më interesave ekonomike, por zhvillimit të personalitetit dhe shoqërisë.