PDA Aargau

SIGURIA SOCIALE - PROGRAMI I PDA

Pensionet dhe sigurimet shoqërore nuk janë dhurata, por të drejta të garantuara me kushtetutë dhe financohen përmes punës.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

  • Ndalimi i menjëhershëm i çdo përkeqësimi të sigurimeve shoqërore dhe shtetëzimit të sigurimeve shoqërore në mënyrë që të vihet nën kontroll demokratik
  • Integrimi i pjesës së detyrueshme të shtyllës së dytë (fondet e pensionit) në shtyllën e parë (AHV) dhe kështu futjen e pensionit të njerëzve
  • Mosha e pensionit 60 vjeç për të gjithë si dhe lehtësimi i pensionit të parakohshëm në profesione me punë të rëndë fizike nga 55 vjeç
  • Pension minimal prej 4000 frangash
  • Ndalimi i çdo forme të diskriminimit sipas moshës

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa të gjithë njerëzit të jetojnë në dinjitet me shoqërinë socialiste dhe frika për t’u kujdesur për personin dhe familjen e tyre merr fund.