PDA Aargau

KULTURA - PROGRAMET PDA

Në një shoqëri klasore, politika kulturore gjithashtu ka një karakter klasor. Kjo duhet të kundërshtohet nga një kulturë demokratike. Kultura duhet të shërbejë për të rritur ndërgjegjësimin. Ai duhet të promovojë të kuptuarit e botës dhe dialogun midis njerëzve nga të gjitha sferat e jetës. Në këtë kuptim, është një parakusht thelbësor për përmirësimin e shoqërisë sonë. Në sistemin tonë aktual, megjithatë, kultura i nënshtrohet logjikës së fitimit dhe kështu nuk mund të përmbushë misionin e saj aktual. Ne mbrojmë një kulturë që është e orientuar drejt qëllimit kryesor të mëposhtëm: zhvillimit të individit dhe shoqërisë.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

  • Qasje falas në klasa në muzikë, vallëzim, pikturë dhe aktivitete të përgjithshme artistike
  • Shpërndarja më e mirë e parasë publike në kulturë
  • Promovimi në rritje i artistëve të rinj duke ofruar mundësi dhe liri të përshtatshme trajnimi
  • Krijimi i lirisë artistike të vetë-menaxhuar
  • Financimi shtetëror për ngjarjet kulturore
  • Qasje e garantuar në kulturë për të gjithë
  • Mbështetja e stafit të teatrit

Ne nuk do të pushojmë…

derisa, me shoqërinë socialiste, arti dhe kultura janë bërë një vend i zhvillimit artistik të pakufizuar dhe reflektimit mbi zhvillimin shoqëror.