PDA Aargau

RREGJISTRIMI I PASURIS - - PROGRAMI I PDA

Shpërndarja e pabarabartë e pasurisë është shenja më e dukshme e kapitalizmit. Disa kanë shumicën, pothuajse asgjë. Një padrejtësi! Bota është përmbys, ne e ndihmojmë atë në këmbë!

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

  • Rritja e tatimit mbi fitimin dhe pasurinë e korporatave
  • Rritja radikale e tatimit mbi fitimin e pronës
  • Rritja e taksave mbi aktivet e mëdha dhe të ardhurat e mëdha
  • Futja e një takse mbi transaksionet financiare
  • Futja e një takse kombëtare të trashëgimisë
  • Standardizimi i normave tatimore të bashkive dhe kantoneve
  • Nacionalizimi dhe kështu kontrolli demokratik i bankave dhe grupeve të sigurimeve si dhe sektorët e rëndësishëm strategjikë ekonomikë
  • Heqja e tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) për mallrat bazë
  • Taksimi i robotëve kur zëvendësojnë punëtorët për të financuar sigurimet shoqërore
  • Heqja e plotë e fshehtësisë bankare për fundin përfundimtar të parajsës tatimore të Zvicrës

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa, me shoqërinë socialiste, të pasurit nuk janë më të pasur dhe të varfërit nuk janë më të varfër.