PDA Aargau

ሕጊ ሰልፊ ሸቃሎ ኣርጋው

ካብ 23 ሕዳር 2021
እቲ ሕጊ ብጀርመንኛ እዩ ተጻሒፉ ። ትርጕማት መጽሓፍ ቅዱስ ጌጋታት ዝሓዘ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

መንነት

ዓንቀጽ 1 – ሓፈሻዊ

ሰልፊ ዕዮ ኣርጋው ብመሰረት ዓንቀጽ 60-79 ሲቪላዊ ሕጊ ስዊዘርላንድ (ZGB) ከም ማሕበር ዝቖመ እዩ።

ዓንቀጻት ማሕበር ኣራግፍ

እዚ ኽፋል ሰልፊ ሸቃሎ ስዊዘርላንድ እዩ ።

መንበር ሰልፊ ሸቃሎ ኣርጋው ቡኽስ ኤጂ እዩ ።

ለውሃት ። 2 – ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ዘሎካ ኣረኣእያ

ሰልፊ ሸቃሎ ኣርጋው ዝሓሸት ዓለም ንምርካብ ኣብ ዚግበር ቃልሲ ገዛእ ርእስኻ ምውሳን ዚድግፍ ስጕምትታት ይድግፍ እዩ። ስለዚ “ክንከናኸነካ ኢና” ዚብል ጭርሖና ኣይኰነን። ኣረኣእያና “ንመጻኢኻ ባዕልኻ ውሰዶ! ኵነታትካ መርምር ምውዳብን ምውዳብን” በለ። ብሓድነት ከኣ ንሓድሕድና ኽንደጋገፍ ንደሊ ኢና ።

ለውሃት ። 3 – ዕላማ

ዕላማ ሰልፊ ሸቃሎ ኣርጋው ነዚ ዚስዕብ ሸቶታት ንምውቃዕ እዩ ፦

ነዚ ንምርግጋጽ ቈሪጽና ኢና ።

 • … ጠንቂ ዓለምለኻዊ ኣከባብያዊ ጸገማት ብቐጻሊ ይፍታሕ እቲ ጭካነ ዝመልኦ ምዝመዛ ተፈጥሮ ድማ ደው ይብል ኣሎ ።
 • … ኵሉ ጾታ ማዕረ እዩ ንኻልኦት ጾታ ወይ ንጾታዊ ኣረኣእያ ዚጻረር ዓይነት ጽልኢ ድማ ዕሽሽ ተባሂሉ ኣይፍለጥን እዩ።
 • … ምዝመዛ ሰብ ብሰብ የቋርጽ ዕዮ ብዙሓት ከኣ ናብ ሃብቲ ሒደት ዘይኰነስ ናብ ብልጽግና ዅሎም እዩ ዚመርሕ።
 • … ማሕበራዊ ፍልልያት ንዅሉ ዓይነት ዓሌትነት ኣብ ምቅላስ ከምኡውን ኣብ መበቈሎም ጥዕናኦም ሃይማኖቶም ወይ እምነቶም ተመርኲሶም ኣብ ልዕሊ ንኣሽቱ ጕጅለታት ዝወርድ ዓመጽ ዕሽሽ ኣብ ዘይምባሎም ከም ረብሓ ገይርካ ኢዩ ዝርአ።
 • … ኣብ መላእ ዓለም ሰላም ምእንቲ ኽርከብ ምጕዳል ኣጽዋር ይስዕቡ ኣህጉራዊ ሓድነት ድማ ይምስርቱ ።
 • … ነፍሲ ወከፍ ሰብን ንዅሉ እቲ ንማሕበረሰብ ኣበርክቶ ዝገብር ስራሕን ማዕረ ደሞክራስያዊ ተሳትፎ ድማ ኣብ ኩባንያታትን ኣባይትን ኢዩ ዝዝርጋሕ።

እዚ ሸቶታት እዚ ምስ ሕጊ ሰልፊ ሸቃሎ ስዊዘርላንድ ዚሰማማዕ እዩ ፣ ሰልፊ ሸቃሎ ኣርጋውን ኣባላቱን እውን ዚበቅዕ እዩ ።

ዕላማ እቲ ማሕበር ለውጢ ኣብ ዝዀነ ይኹን ኣባል (ሲሲ ኣርት. 74) ክግበር ኣይከኣልን ኢዩ ።

ጥበብ. 4 – ስቲምፕሮዘደር

እዚ ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ዘሎ ናይ መሰረታዊ ኣገባብ ድምጺ ንኹሎም ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዕዮ ዓርጋው ንዝወሃብ ድምጺ ዝውዕል እዩ፤

ኩሉ ውሳነ ብክትዕ ይቕድም። ኩሎም ኣባላት ክትሳተፉ ዕድመ ቀሪብና ኣለና።

መሰል ድምጺ ካብ 16 ዓመት ዕድመ ጀሚሩ ክውዕል ይኽእል።

ካልእ እንተዘይተገሊጹ፡ ውሳኔታት ብብዝሒ ድምጺ፡ ብኽፉትን ቀሊልን ኣእዳው መራጽቲ ይሓልፉ።

ድምፂ እንተሃልዩ ዓስራይ ክፋል ካብቶም ድምፂ ክህቡ መሰል ዘለዎም እንተሓቲቶም እቲ ውሳነ ብሕቡእ ይሓልፍ።

ብተወሳኺ ኣብ ክንዲ ብቐሊል ድምጺ እዚ ዝስዕብ ሕጊ ተግባራዊ ክኸውን ክሓቱ ዝኽእሉ መብዛሕትኦም ድምጾም ክህቡ መሰል ዘለዎም፤

ድብዝዝ ዝበለ ውሳነ፦ ነፍሲ ወከፍ ድምጺ ክህብ መሰል ዘለዎ ሰብ ሓያሎ ድምጺ ይረክብ። ሰለስተ ናይ ውሳነ ነጥብታት እንተሃልዮም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክልተ ድምጺ ይረክብ፣ ኣርባዕተ ወይ ልዕሊኡ ናይ ውሳነ ነጥብታት እንተሃልዮም ኩሉ ሰብ ሰለስተ ድምጺ ይረክብ።

ጥበብ. 5 – ኣሰራርሓ ምርጫ

እዚ ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ዘሎ ናይ መሰረታዊ ደሞክራስያዊ ኣገባብ ምርጫ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዕዮ ዓርጋው ንዝካየድ ምርጫ ዝውዕል እዩ።

ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ቅድሚ ምይይጥ ዝካየድ ኮይኑ፡ ኣብኡ ድማ ነቶም ንምርጫ ደው ዝበሉ ሰባት ሕቶታት ክሕተት ይኽእል። ኩሎም ኣባላት ክትሳተፉ ዕድመ ቀሪብና ኣለና።

ንጡፍን ተሓላቒን ናይ ምድማጽ መሰል ካብ 16 ዓመት ዕድመ ጀሚሩ ክውዕል ይኽእል።

ምርጫ መብዛሕትኡ ግዜ ምስጢራዊ እዩ።

ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ድምፂ ክህቡ መሰል ዘለዎም ኣብ ክንዲ ቀሊል ድምፂ ካብዞም ዝስዕቡ ደንብታት ሓደ ተግባራዊ ክኸውን ክሓቱ ይኽእሉ እዮም፤

መትከል ዕድመ ንእስነት (Random principle)፦ ንምርጫ ደው ዝበሉ ሰባት ብሃንደበት (ሎተሪ) እዮም ዝውሰን።

ድብዝዝ ድምጺ ምሃብ፦ ኩሉ መራጺ ብዙሕ ድምጺ ይረክብ። ንምርጫ ዝቐረቡ ሰለስተ ሰባት እንተሃልዮም፡ ነፍሲ ወከፍ ድምጺ ክህብ መሰል ዘለዎ ሰብ ክልተ ድምጺ ይረክብ፡ ኣርባዕተን ልዕሊኡን ንምርጫ ዝቐረቡ ሰባት ኣብ ዝኾኑሉ እዋን፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሰለስተ ድምጺ ይረክብ። ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ዝረኸቦ ድምጺ ናብ ካልኦት ንምርጫ ዝቐረቡ ሰባት ከሕልፍ ይኽእል። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ውሑድ ድምጺ ወይ ካብቲ ዘድሊ ንላዕሊ ድምጺ ምስ እትረክብ እዩ። እዚ ኣሰራርሓ ምርጫ ዝኾነ ድምጺ ከምዘይጠፍእ የረጋግጽ።

ናይ ስልጣን ግዜ 2 ዓመት ይጸንሕ። እንተበዝሐ ክልተ ግዜ ብተኸታታሊ ክውሰድ ይኽእል። ሓደ ሰብ ቤት ጽሕፈት ዝሓዘሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ፡ ካብዚ ቤት ጽሕፈት እዚ ንግዚኡ ይእገድ (መትከል ምዝውዋር)።

ነፍሲ ወከፍ ልኡኽ ኣብ ዝኾነ እዋን በቲ ዝመረጾ ኣካል ካብ ስልጣኑ ክወጽእ ይኽእል እዩ (ዓንቀጽ 3ለ ናይ ሕግታት PdA ስዊዘርላንድ)።

ኣባልነት

ዓንቀጽ 6 – ምቕባል ኣባላት

ኣባል ሰልፊ ዕዮ ዓርጋው ማለት ዝኾነ ኣባልነት ዘመልክትን ብቦርድ ዳይረክተራት ተቐባልነት ዝረኸበን፡ ስርሑ እንተፈጺሙ።

ኣባልነት ሰልፊ ዕዮ ኣባልነት ኣብ ዝኾነ ካልእ ፖለቲካዊ ሰልፊ ስዊዘርላንድ ዘየጠቓልል እዩ። እዚ እውን ብዘይ ግሉጽ ናይ ጽሑፍ ፍቓድ ፈጻሚ ቦርድ ኣብ ዝርዝር ምርጫ ካልእ ውድብ ወይ ካልእ ፖለቲካዊ ዝርዝር ክኣቱ ዘይምፍቃድ የጠቓልል።

ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሰልፊ ዕዮ ዓርጋው ምስ ንኡስ ክፍሊ ዝተኣሳሰር እዩ። ንኡሳን ክፍልታት ንምቕያር ፍቓድ ክሓትት ይኽእል እዩ።

ዓንቀጽ 7 – መሰላት ኣባላት

ኩሉ ኣባል መሰል ኣለዎ…

 • …ኣብቲ ናይ መሰረት ኣኼባታት ጣልቃ ብምእታው ኣብ ውሽጢ እዞም ሕግታት ድምጺ ምሃብ፣ ምምራጽን ምምራጽን እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዝኾነ ኣካል፣ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚን ኣብ ዝኾነ ደረጃን ሰልፊ ዕዮ ኣርጋውን ሰልፊ ዕዮ ስዊዘርላንድን እማመታት ከቕርብ ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ክምለስ ኣለዎ፤
 • … ኣብ ውሽጢ ዕላማታት ፒዲኤ ኣርጋውን ብቓላዊ ፍቓድ ንኡስ ክፍሉን፡ ብስምን ብኣርማ ፒዲኤ ኣርጋውን ብናጻ ሕጋዊ ስጉምትታት ንምፍጻም።
 • …ብዛዕባ ሙሉእ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ እቲ ውድብ ብልክዕ ሓበሬታ ንምርካብ። ምስዚ ተኣሳሲሩ መርገጺታቱ ብግልጺ ክገልጽን ክከላኸልን፣ ሓሳባቱ ብናጽነት ክገልጽን ንዝተወሰኑ ውሳነታት እውን ክነቅፍን ይኽእል እዩ። ሓሳብን ርኢቶን ነቐፌታን እንተድኣ ኣቕሪቡ ሕልናዊ መርመራ ክግበረሎም ክጠልብ ይኽእል እዩ።
 • … ዋላ’ውን ነቲ ዝምልከቶ ኣኼባ ናይ ምድማጽ መሰል እንተዘይብሉ፡ ኣብ ኩሉ ኣኼባታት ሰልፊ ዕዮ ኣርጋውን ሰልፊ ዕዮ ስዊዘርላንድን ብግልጺ ተዓጽዩ ተባሂሉ ዘይተኣወጀ ክሳተፍ።
 • …ብዛዕባ ንጥፈታቱን ኣካይዳኡን ከም ኣባል ሰልፊ ነቐፌታ እንተተላዒሉ፡ ነዚ ካብ ነቐፍቲ ክሰምዕን ምኽንያት ተግባራቱ ከረጋግጸሎምን እዩ።

ዓንቀጽ 8 – ግዴታታት ኣባላት

ነፍሲ ወከፍ ኣባል ይግደድ…

 • … ከከም ዓቕሙን ዓቕሙን ኣብ ንጥፈታትን ዘተን ውድብ ብስሩዕን ብሓላፍነታውን ክሳተፍ፣ ብመሰረት ዝውሰድ ውሳነን መደብን ክዋሳእን ምስ ካልኦት ብግልፂን ተፃዋርነትን ክራኸብን፤
 • … ብፖለቲካ ንምስልጣንን ንገለ ክፋል ታሪኽ ውድብ ንምፍላጥን፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ በቲ ውድብን ሕትመታቱን ዝህቦ ናይ ስልጠና ዕድላት፤
 • …ክፍሊት ኣባልነቶም ብስሩዕ ንኽኸፍሉ፤
 • …ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ማሕበራዊ ምንቅስቓሳት፣ ማሕበራት ሰራሕተኛታት፣ ምትሕግጋዝ፣ ትካላት ሓለዋ ከባቢ ወይ ካልኦት ዕላማታቶም ምስ ናይ ውድብና ዝሰማማዕ ውዳበታት ክንሳተፍ፤
 • ህዝባዊ ስልጣን ዝሓዙ ኣባላት ውድብ ንውልቃዊ ረብሓ ቤት ጽሕፈቶም ብዘይግቡእ ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ተወሳኺ ስራሕቲ ኣለዎም (ዓንቀጽ 9 ርአ)።

ዓንቀጽ 9 – ግዴታታት ናይቶም ዝተመርጹ ወከልቲ

ብደረጃ ሃገር፡ ካንቶናዊ ወይ ኮሙን ኣብ ሓጋጊ ኣካል፡ ፈጻሚ ወይ ፍርዳዊ ኣካል ስልጣን ዘለዎም ኣባላት ሰልፊ ብተወሳኺ ግዴታ ኣለዎም…

ረ) …ኣብ ሓደ ኩባንያ/ኩባንያ ወይ ኣብ ኮሚሽናቱ ወይ ቦርድ ዳይረክተራቱ ዝኾነ ኣባልነት ናብቲ ነዚ ሓበሬታ ንኣባላት ዝገልጽ ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ምሕባር።

ሰ) …ብመሰረት ምስ ቦርድ ዳይረክተራት ብዝገበርዎ ስምምዕ (ዝኾነ ኣባል ምስ ዝሕተት ክፍተሽ ዝኽእል)፡ ምስ ኣፈጻጽማ ስርሖም ብዝተኣሳሰር ካብ ዝረኸብዎ ኣታዊ ወይ ካሕሳ፡ ንውድብ ክፋሉ ይህቡ። እቲ መምርሒ፡ ሓደ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ካብ ሓደ ክኢላ ሰራሕተኛ ዝለዓለ እቶት ከምዘይብሉ እዩ።

ሸ) …ኣብ ዝኾነ እዋን ክልተ ሲሶ ኣባላት ሰልፊ ነዚ ዝጠልቡ እንተኾይኖም ካብ ስልጣኑ ይለቅቕ ምኽንያቱ ኣብ ድሕረ ባይታ ምርጫኡ ዝተኣተወ መብጽዓታት ስለዘይፍጽምን/ወይ ድማ ረብሓታት ሰልፊ ስለዝጥሕስን እዩ።

i) … ብዛዕባ ኣተገባብራ ስልጣኖም ንስልጣን እቲ ሕጹይነቶም ዘቕረበ ውድብ ጸብጻብ ምሃብ (እዚ ንኣባላት ዳይነት ኣይምልከትን እዩ፣ ንሳቶም ድማ ወግዓዊ ምስጢር ክሕልዉ ኣለዎም)።

ለ) …ሃገራዊ ምክትላት እንተኾይኖም እውን ናብ ማእከላይ ሽማግለ ሰልፊ ዕዮ ስዊዘርላንድ ጸብጻብ ኣቕርቡ።

ዓንቀጽ 10 – ክፍሊት ኣባልነት

እቲ ክኽፈል ዘለዎ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ካብ 0.05 ሚእታዊት ካብ ጽሩይ ዓመታዊ ኣታዊኡ ዘይንእስ (ብመሰረት ርእሰ መግለጺ)።

ከም ኣብነት: ሓደ ሰራሕተኛ ኣብ ወርሒ 5000 ፍራንክ ዝኽፈልን ናይ መበል ዓሰርተ ሰለስተ ወርሒ ደሞዝ ዘይረክብን እንተወሓደ 30 ፍራንክ ኣብ ዓመት ናብ ውድብ ከሰጋግር ይግባእ። ነዚ ንምግባር እቲ ዝቐለለ መንገዲ ምሕሳብ እዩ፤
5’000 ዕጽፊ 12 (=60’000)፡ ብ 1’000 (=60) ተኸፋፊሉ ብ 2 (=30) ተመቒሉ።

እቶም ብገንዘብ ዓቕሚ ዘለዎም ድማ ካብዚ ብድሌቶም ዕጽፊ ክኸፍሉ ይሕተቱ።

ሓደ ኣባል ዝተሓተ ኣበርክቶኡ ክኸፍል ኣብ ምኽኣሉ ጸገም እንተሃልዩ፡ እቲ ቦርድ ነቲ ዝምልከቶ ኣባል ብውልቂ ዝኸውን ናይ ኣባልነት ኣበርክቶ ክውስን ይኽእል።

ብሓፈሻ ኣብ ውድብ ንጡፍን ሃናጽን ስራሕ እንተወሓደ ክንዲ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ኣገዳሲ እዩ ክበሃል ይከኣል።

ናይ ኣባልነት ክፍሊት ናብ ንኡሳን ክፍልታት ይኽፈል። ንሓደ ኣባል 20 ፍራንክ ፍራንክ ኣብ ዓመት ናብ መዝገብ ገንዘብ ክፍሊ ካንቶን የሕልፉ። ሓደ ንኡስ ክፍሊ ናይ ገዛእ ርእሱ መዝገብ ገንዘብ እንተዘይብሉ፡ ምሉእ ክፍሊት ኣባልነት ናብ ክፍሊ ካንቶን ይሰጋገር።

እቲ ካንቶናዊ ክፍሊ ብግዲኡ ነቲ ንሓደ ኣባል ዝተወሰነ መጠን ገንዘብ ናብ መዝገብ ገንዘብ ሰልፊ ዕዮ ስዊዘርላንድ የመሓላልፎ።

ዓንቀጽ 11 – ስጉምትታት ስነ-ስርዓት

ናይ ስነ-ስርዓት ስጉምትታት፤

 • ምኸዳን;
 • መጣቀሲ;
 • ኣብቲ ውድብ ንዝርከቡ ውልቀ ሰባት ወይ ኩሎም ስራሕቲ ምብራር፤
 • ናይ ውልቀ መሰላት ወይ ምሉእ ኣባልነት ደው ምባል፤
 • ካብ ውድብ ምስጓግ።

እቲ ምግላል ዕቱብ ስጉምቲ ኮይኑ ምስቲ ዝምልከቶ ሰብ ድሕሪ ምዝርራብ ጥራይ እዩ ክውሰን ዝኽእል። ሓላፍነት ሽማግለ ስነ-ስርዓት ኮይኑ፡ ብጽሑፍ ወይ ብኣፍ ክድመጽ ዝኽእል፡ መስርሕ ፍርዲ ምስተዋህበ ጥራይ እዩ። ኮሚሽን ዲሲፕሊን ነዚ መሰል ንምጥቃም ርትዓዊ ናይ ግዜ ገደብ የቐምጥ።

እቲ ናይ ምግላል ውሳነ ቅጽበታዊ ጽልዋ ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ ባይቶ መደበር እቲ ውሳነ ካብ ዝእወጅ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልታት ጥርዓን ከቕርብ ዕድል ኣለዎ። እቲ ይግባይ ዝኾነ ምድስካል ውጽኢት የብሉን። ምስጓግ እውን ብተመሳሳሊ ቅድመ ኩነት ብሓፈሻዊ ኣኼባ ክግለጽ ይኽእል እዩ፣ ግን ከኣ ብዘይ ይግባይ። እቲ መጠንቀቕታን ምግሳጽን ተመሳሳሊ ኣገባብ ዝኽተል ኮይኑ ግን ይግባይ ዘይብሉ።

ዓንቀጽ 12 – ምቁራጽ ኣባልነት

ኣባልነት ብጽሑፍ ንቦርድ ናይ ስንብታ ምእዋጅ፣ ምስ ምስጓግ (ዓንቀጽ 11 ርአ) ወይ ድማ ብሞት እቲ ኣባል ይውዳእ።

ኣካላት

ጥበብ. 13 – ኣካላት

ኣካላት ሰልፊ ዕዮ ዓርጋው፤

ሀ) መሰረታዊ ኣኼባታት። እዚኦም እዮም።

 • ዓመታዊ ኣኼባ ካንቶናት
 • ሓፈሻዊ ኣኼባ ካንቶናት
 • ሓፈሻዊ ኣኼባታት ናይተን ንኡሳን ክፍልታት

ለ) ፈጻሚ ሰልፊ ሓዊሱ (ካንቶናዊ) ፖለቲካዊ ሴክረታርያን ሓላፍነት ፋይናንስን ዝወስድ ሰብን።

ሐ) ኣኼባታት ኣባላት ንኡሳን ክፍልታት

መ) እተን ናይ ስራሕ ጉጅለታት

ሠ) ሽማግለ ዳግመ ግምት

ረ) ሽማግለ ስነ-ስርዓት

ሰ) ክትትል ናይቲ ጉባኤ (ዲቫን) .

ዓንቀጽ 14 – ዓመታዊ ጉባኤ ካንቶናት

ዓመታዊ ኣኼባ ካንቶን ላዕለዋይ ኣካል ናይቲ ውድብ እዩ። ንኹሎም ኣባላት ሰልፊ ዕዮ ዓርጋው ክፉት እዩ።

እንተወሓደ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ይጽዋዕ። ሓደ ሓሙሻይ ክፋል ኣባላት እንተሓቲቶም እውን ይጽዋዕ (ZGB Art. 64, Para. 3)።

ዓመታዊ ኣኼባ ካንቶናት
ሀ) ፖለቲካዊ መስመር ናይቲ ውድብ ይውስን።
ለ) ንቦርድ ዳይረክተራትን ንሽማግለ ዲሲፕሊንን ይመርጽ።
ሐ) ንኦዲተራት ይውስን (እዚ ብመሰረት ZGB ዓንቀፅ 69ለ ኣድላዪ እንተኾይኑ)
መ) ናይ ኣባልነት ክፍሊት ይውስን።
ሠ) ዓመታዊ ጸብጻባትን ሒሳባትን ይምርምርን የጽድቕን።

እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንበይኖም ዝምልከቱ እዮም።

እቲ ቦርድ ንዓመታዊ ኣኼባ ተሓታቲ እዩ።

ብውሑዱ ሓደ ሲሶ ካብ ተሳተፍቲ ዓመታዊ ኣኼባ ወይ ኣባላት ሰልፊ እንተተኣኪቦም፡ ውሳነታት ዓመታዊ ኣኼባ ናብ ሓፈሻዊ ድምጺ፡ ረፈረንደም ከቕርቡ ይኽእሉ።

ግዝያዊ ኣጀንዳ ዓመታዊ ኣኼባ ካንቶናት ቅድሚ ሽዱሽተ ሰሙን ኣኼባ ዝካየደሉ ዕለት ንኣባላት ይሕበር። እቶም ኣጀንዳታት ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንኣባላት ይሕበሩ።

ምጽዋዕ እቲ ፍሉይ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይ 10 መዓልታት ግዜ ጥራይ እዩ ዝሓትት። ድሕሪኡ ኣብ ኣጀንዳ ንዘለዉ ነጥብታት ዝምልከት እማመታት ብቐጥታ ኣብቲ ኣኼባ ክቐርብ ይኽእል።

ዓንቀጽ 15 – ሓፈሻዊ ጉባኤ ካንቶን።

እቲ ካንቶናዊ ሓፈሻዊ ኣኼባ ብቦርድ (መብዛሕትኡ ግዜ ብፖለቲካዊ ሴክረታርያ) ክጽዋዕ ዝኽእል ምኽንያት እንተሃልዩ እዩ።

ኣብ መንጎ ዓመታዊ ኣኼባታት ምስ ህሉው ንግዲ ናይቲ ውድብ ትሰርሕ።

ኩሎም ኣባላት ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ካንቶን ክትሳተፉ ዕድመ ቀሪቡ ኣሎ።

ዓንቀጽ 16 – ንኡሳን ዓንቀጻት።

ሰልፊ ዕዮ ኣርጋው ነዞም ሕግታት ኣፍልጦ ዝህቡን ዝኽተሉን ንኡሳን ክፍልታት የጠቓልል።

ነፍሲ ወከፍ ንኡስ ክፋል ካብ ካልኦት ንኡሳን ክፍልታት ፍሉይ ዝገብሮ ፍሉይ ባህሪ ዘለዎ እዩ። ክኾኑ ዝኽእሉ ባህርያት ንኣብነት፤

 • ኣብ ሓደ ፍሉይ ጂኦግራፊያዊ ክልል፣ ኮሙን፣ ከባቢ ወይ ሰፈራ ዝነብረሉ ቦታ፤
 • ኣብ ሓደ ፍሉይ ኢንዱስትሪ ወይ ኣብ ሓደ ፍሉይ ኩባንያ ዝግበር ንጥፈታት፤

እቶም ንኡሳን ክፍልታት ኣብ ውሽጢ ሕግታት ሰልፊ ዕዮ ኣርጋውን ሰልፊ ዕዮ ስዊዘርላንድን ርእሰ-ምሕደራ ዘለዎም እዮም። ኣብ ውሽጢ እዚ ቅርጺ እዚ ንነብሶም ናይ ገዛእ ርእሶም ሕግታት ክህቡ ይኽእሉ እዮም፣ እዚ ድማ ንኣባላት እዚ ንኡስ ዓንቀጽ እውን ቅኑዕ እዩ። ካብ ካልእ ነገራት ንላዕሊ፡ እቲ ንኡስ ክፍሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ፈንድ ከምዘካይድን ነቲ ፍላት-ሬት ኣበርክቶ (ዓንቀጽ 10 ርአ) ናብ ፈንድ ሰልፊ ዕዮ ኣርጋው ከምዘመሓላልፎን ክውሰን ይከኣል።

ቦርድ ዳይሬክተራት ነተን ክፍልታት ኣብ ክፍልታት ናይ ምምቃል ሓላፍነት ኣለዎ። ብተወሳኺ 10ን ልዕሊኡን ኣባላት ናይ ገዛእ ርእሶም ንኡስ ክፍሊ ናይ ምቛም መሰል ኣለዎም።

ዕማማት ንኡሳን ክፍልታት፡ ፖለቲካዊ ዘተን ትምህርትን፡ ርእይቶ ምፍጣርን ውድባዊ ንጥፈታት ምክያድን እዩ። ኩሎም ኣባላት እቲ ንኡስ ክፍሊ ክትሳተፉ ዕድመ ቀሪብና ኣለና።

ንኡሳን ክፍልታት ኣብ ሓላፍነቶም ዝረኽብዎ ከባቢ ፀገማት ናይ ምፍታሕ ስልጣን ዘለዎም ኮይኖም ውሳነታት ኣካላት ካንቶን ናይ ምትግባር ሓላፍነት ኣለዎም።

እተን ንኡሳን ክፍልታት ኣብ ዓመት እንተወሓደ ኣርባዕተ ግዜ ናይ ገዛእ ርእሰን ሓፈሻዊ ኣኼባ የካይዳ።

ነፍሲ ወከፍ ንኡስ ክፍሊ እንተወሓደ ሰለስተ ኣባላቱ ኣብ ዓመታዊ ኣኼባ ናብ ቦርድ ክምረጹ ሓሳብ የቕርብ። ካብዚኦም ሓያሎ ጾታታት ክውከሉ ኣለዎም።

እተን ንኡሳን ክፍልታት ልኡኻት ክፍሎም ኣብ ዘይህልዉሉ እዋን ኣብ ኣኼባታት ቦርድ ኣብ ክንዲ እቶም ዝተመርጹ ልኡኻት ድምጾም ዝህቡ ምክትላት ብናጻ ክመርጹ ይኽእሉ።

ቦርድ ሰልፊ ዕዮ ዓርጋው ባጀት እንተቐሪቡ ሓደስቲ ወይ ንኣሽቱ ክፍልታት ኣብ ስርሖም ክድግፍ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ረብሓ ካንቶን ንኹሎም ንኡሳን ክፍልታት ክድግፍ ይኽእል።

ዓንቀጽ 17 – ቦርድ ዳይረክተራት

እቲ ቦርድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኡስ ክፍሊ እንተወሓደ ሓደን እንተበዝሐን ክልተ ልኡኻት ዝሓቖፈ እዩ። ሓደ ንኡስ ክፍሊ ክልተ ልኡኻት ክረክብ መሰል ዘለዎ 10ን ልዕሊኡን ኣባላት ዝሓቖፈ እንተኾይኑ ጥራይ እዩ። ሓደ ንኡስ ክፍሊ ኣብ ቦርድ ክልተ ልኡኻት እንተሃልይዎም ዝተፈላለየ ጾታ ክኾኑ ኣለዎም።

ኣብ ፈጻሚ ቦርድ ክምረጹ ዝኽእሉ ብንኡስ ክፍሎም ንመረጻ ዝተሓጽዩ ጥራይ እዮም።

ፈጻሚ ቦርድ ኣባላት ፖለቲካዊ ሰክረታርያን ሓላፍነት ፋይናንስን ካብ ኣባላቱ ይመርጽ።

መብዛሕትኡ ግዜ ቦርድ ዳይረክተራት ወርሓዊ ይእከብ። ኣብ መንጎ ኣኼባታት ሓፈሻዊ ባይቶ ካንቶን ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ምሕደራ ሰልፊ ሓላፍነት ይወስድ። እቶም ኣባላት ብዛዕባ ዝውሰዱ ውሳነታትን ዛዕባ ዘተን ብቐጻሊ ብፈጻሚ ቦርድ ይሕበሩ።

ኩሎም ኣባላት ሰልፊ ብዘይ ናይ ምድማጽ መሰል ኣብቲ ኣኼባታት ክሳተፉ መሰል ኣለዎም።

ቦርድ ዳይሬክተራት እዞም ዝስዕቡ ስራሕትን ስልጣንን ኣለዎ፤

 • ንፖለቲካውን ውደባውን ቢዝነስ ሰልፊ ዕዮ ዓርጋው ይውስን።
 • ነቲ ናይ ባጀት እማመ ንኣቓልቦ ዓመታዊ ኣኼባ የዳልዎ።
 • ኣብ ፋይናንሳዊ ጉዳያት ኣብ ውሽጢ ባጀት ይውስን።
 • ናይ ድምጺ ጭርሖታት ክውስን ይኽእል እዩ።
 • ዓመታዊ ኣኼባ ካንቶን ከምኡ ክገብር እንተ ወሲኑ ድማ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ካንቶን ይጽውዕ እሞ የዳሉ።
 • ንጉጅለታት ስራሕ ብናጻ ይውድብን ይምውልን።
 • ንሓደ ውሳነ ዘስዕቦ ስንባደ ዝፈጥር ውጽኢት ክውስን ይኽእል።
 • ነቶም ንኡሳን ክፋላት ይመቕሎም።
 • ሓደሽቲ ኣባላት ምቕባል ይውስንን ናብ ሓደ ንኡስ ክፍሊ ይምድቦምን።
 • ናብ ደገ ገፅና ድማ ቦርድ ዳይሬክተራት ውክልና ዘለዎ ተራ ኣለዎ።

ቦርድ ዳይረክተራት ኣብ ውሽጢ ሓላፍነቱ ዝኣትዉ ጉዳያት ውሳነ ምሃብ ንዓመታዊ ኣኼባ ካንቶን ወይ ሓፈሻዊ ኣኼባ ክውፍዮ ይኽእል።

ፈጻሚ ቦርድ ኣብ ዝተጸውዐ ኣኼባታት ፈጻሚ ቦርድ ብውሑዱ 50 ሚእታዊት ኣባላት ፈጻሚ ቦርድ እንተሃልዮም ኮረም ኣለዎ።

ጥበብ. 18 – ሴክረታርያ

ፖለቲካዊ ሰክረታርያ ብውሑዱ ብኽልተ ኣባላት ፈጻሚ ቦርድ ዝቖመ እዩ። ሓደ ጾታ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ክኸውን የብሉን።

ሰክረታርያ ኣብ መንጎ ኣኼባታት ፈጻሚ ቦርድ መዓልታዊ ጉዳያት ውድብ የመሓድር። እቲ ሰክረታርያ ነቲ ኣጀንዳ ሓሳብ የቕርብ።

ዓንቀጽ 19 – እቲ ፋይናንሳዊ ሓላፊ

ቦርድ ዳይረክተራት ነቲ ፋይናንሳዊ ሓላፊ ይሸሞ፣ እዚ ድማ ብሓደ ኣባል ቦርድ ዳይረክተራት ዝቖመ እዩ።

እቲ ናይ ፋይናንስ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ ኩነታት ፋይናንስ ብቐጻሊ ናብ ፈጻሚ ቦርድ ጸብጻብ የቕርብን ፋይናንሳዊ ግዴታታት የፍልጥን።

እቲ ካንቶናዊ ፈንድ ዝምወል ብ… ሀ) ኣበርክቶ ኣባላት ሰልፊ ዕዮ ዓርጋው፡ ወይ ብሓደ ግዜ ዝግበር ገንዘብ (ዓንቀጽ 10 ተመልከት)፡ ለ) ወፈያታት፡ ውርሻታት፡ እኩባትን ካብ ፍጻመታት ዝረኽቦ ኣታዊታትን።

ጥበብ. 20 – ሪቪዥንኮሚሽን

ኮሚሽን ኦዲት ብዓመታዊ ኣኼባ ካንቶን ዝምረጽ ኮይኑ ክልተ ኦዲተራትን ክልተ ምክትላትን ዝሓቖፈ እዩ።

ኮሚሽን ኦዲት ዝጽዋዕ ሕጊ እቲ ምሕደራ መዝገብ ብግቡእ ኦዲት ክግበር ከምዘለዎ ምስ ዝጠልብ እዩ (ZGB Art. 69b)።

ዓንቀጽ 21 – ሽማግለ ስነ-ስርዓት

ሓፈሻዊ ኣኼባ ካንቶን ንሽማግለ ዲሲፕሊን ይሸይም። እዚ እንተወሓደ ክልተ ዝተፈላለየ ጾታ ዘለዎም ሰባት ዝሓቖፈ እዩ። ኣባላት ቦርድ ናብ ሽማግለ ዲሲፕሊን ክምረጹ ኣይክእሉን እዮም።

ዓንቀጽ 22 – ምክትታል ኣኼባ (ዲቫን)

ኣብ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍ መሰረታዊ ኣኼባ፡ ተቖጻጻሪ ኣኼባ ካብቶም ኣብዚ እዋን’ዚ ተኣኪቦም ዘለዉ ሰባት ይምረጽ። እዚ እንተወሓደ ክልተ ዝተፈላለየ ጾታ ዘለዎም ሰባት ዝሓቖፈ እዩ። ኣባላት ቦርድ ነቲ ኣኼባ ክከታተሉ ክምረጹ ኣይክእሉን እዮም።

ተቖጻጻሪ ባይቶ፡ ዲሲፕሊን ክትዓትን ምኽባር ስርዓታትን ናይ ምርግጋጽ ሓላፍነት ኣለዎ።

ሚድያታት

ዓንቀፅ 23 – ሚድያ ውድብ

ወግዓዊ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ናይቲ ውድብ pda-ag.ch እዩ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ (ንኣብነት ዕድመ መሰረታዊ ኣኼባታት ክፍሊ ካንቶን) ብኢ-መይል ክለኣኽ እዩ።

ብተወሳኺ ኣብቲ ከም ወግዓዊ ናይ ርክብ መድረኽ ዝቑጸር ሲግናል ኣፕ ዕላል ኣሎ። ምስ ዝሕተት ነፍሲ ወከፍ ኣባል ናብቲ ዕላል ክዕደም እዩ።

ኣባላት ቦርድ ዳይረክተራትን ዝተወሰኑ ጉጅለታት ስራሕን ጥራይ እዮም ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ፣ ናይቲ ርክብ መድረኽን ፍቓድ ዘለዎ ምእታው ናብቲ ናይ ኢ-መይል ሰርቨርን ናይ ምምሕዳር መሰል ዘለዎም።

ንህዝባዊ ረብሓ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ጋዜጣ ክሕተም እንተኾይኑ፡ መብዛሕትኡ ግዜ እተን ንቕድሚት ዝኸዳ ጋዜጣታት (vorwaerts.ch)ን/ወይ gauche hebdo (gauchebdo.ch)ን ኣብ ግምት ይኣትዋ።

ሰልፊ ዕዮ ኣርጋው ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፕሮፋይላት ይሕሉ። ኣባላት ጉጅለ ስራሕ ሚድያ (“ጉጅለ ሚድያ”) ጥራይ እዮም ኣብ ወግዓዊ ፕሮፋይላት ክለጥፉ ስልጣን ዘለዎም።

ጥበብ. 24 – ኣርማ

ኣብ ላዕሊ እዞም ሕግታት ዝተርኣየ ኣርማ ወግዓዊ ኣርማ ሰልፊ ዕዮ ኣርጋው እዩ።

እቲ ኣርማ ብካንቶናዊ መሰረታዊ ኣሰባብራ ጥራይ እዩ ክቕየር ዝኽእል። ነዚ ድማ ክልተ ሲሶ ዝበዝሐ ድምጺ የድሊ።

ነፍሲ ወከፍ ኣባል ብቓላዊ ፍቓድ ንኡስ ክፍሉ፡ ነቲ ኣርማ፡ ክፋሉ ወይ ፍልልያት፡ ንህዝባዊ ምርኢታትን ተግባራትን (ኣብ ኢንተርነት ወይ ብሕትመት) ክጥቀመሉ ይኽእል፡ እዚ ኣብ ውሽጢ ዕላማታት ናይቲ… ሰልፊ ዕዮ ኣርጋው (ዓንቀጽ 3 ርአ)።

ዝተፈላለዩ

ዓንቀጽ 25 – ምምሕያሻት ዓንቀጽ ማሕበር

ኣብዞም መተሓዳደሪ ደንብታት ዝግበር ምምሕያሻት ኣብ ዓመታዊ ኣኼባ ብኽልተ ሲሶ ዝበዝሐ ድምጺ ክጸድቕ ኣለዎ።

ዓንቀጽ 26 – ምፍራስ ውድብ

ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ምፍራስ ወይ ምውህሃድ፡ ነዚ ዕላማ ኣብ ዝተጸውዐ ዓመታዊ ኣኼባ ድሕሪ ምይይጥ ጥራይ እዩ ክካየድ ዝኽእል። ዓመታዊ ኣኼባ ንኹሎም ኣባላት ብደብዳቤታት ክውከስ ክውስን ይኽእል። እቲ ምፍራስ ወይ ውህደት ብፍቓድ ክልተ ሲሶ ተሳተፍቲ ዓመታዊ ኣኼባ ጥራይ እዩ ክውሰን ዝኽእል፣ ወይ ድማ ብፖስታ ድምጺ ኣብ ዝወሃበሉ እዋን ክልተ ሲሶ ካብቶም ዝኸፍሉ ኣባላት ጥራይ እዩ።

እቲ ምፍራስ ድሕሪ ሓደ ዓመት እቲ ውሳነ ተግባራዊ ክኸውን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ንብረት ወይ ሚዛን ተዓጽዩ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ፈጻሚ ቦርድ ሰልፊ ዕዮ ስዊዘርላንድ ክኣቱ እዩ። ዓመት መሰረት ንምቛም ወይ ድማ ጠለባት ውድብ ኣብ ዘማልእ ፋውንዴሽን ንምስታፍ ክውዕል ይግባእ። ኣብ መወዳእታ እቲ ግዜ እቲ ንብረት ነቲ ክፍሊ ዳግማይ ክጅምሮ እንተዘይተገዲዱ ናብቲ ፋውንዴሽን ክኽፈል እዩ።

ዓንቀጽ 27 – መሰጋገሪ ድንጋገታት

Diese Statuten treten in Kraft, sobald die Partei der Arbeit Schweiz ihre Konformität festgehalten hat. ቦርድ ዳይረክተራት ነዚ ክገብርን ድሕሪኡ ድማ ነቲ ዓንቀጻት ማሕበር ናብ ንግዳዊ መዝገብ ናይ ምትሕልላፍን ሓላፍነት ኣለዎ።

PdA Aargau ብኽልተ ንኡሳን ክፍልታት Bruggን Lenzburgን እዩ ዝጅምር።