PDA Aargau

ዕዮ ብዙሓት ናብ ሃብቲ ሒደት ምእንቲ ኸይመርሕ

ኣባል ሰልፊ ሸቃሎ ስዊዘርላንድ ኩን!

ምስ ፒ. ዲ.

ሰልፊ ሸቃሎ ደሞክራስያዊ ውድብ እዩ ። መበቈሉ ኣብ ኮምዩኒዝም ፋሉልነት ማሕበራዊ ደሞክራሲ ምንቅስቓስ ሰላም ከምኡውን ኣብ ሃይማኖታዊ ሶሻሊስት ምንቅስቓሳት ኢዩ። ጾታ ጾታዊ ኣረኣእያ ቀቢላ ወይ ሃይማኖት ብዘየገድስ ንዅሎም ሰባት ሓንጐፋይ ኢልና ኢና እንቕበሎም ።

ሕብረተሰብና ኸቢድ ብድሆታት እዩ ዜጋጥሞ ዘሎ ። ነዚ ንምቅላስ ኣብ መንጎ እቶም ካብ እተፈላለየ ኣረኣእያ ሓቅታት ዝፈልጡ እተፈላለየ ተመክሮታት ዘሕለፉ ሰባት ግልጽን ሃናጽን ምይይጥ የድሊ ። ከመይሲ ሓደ ሕብረተሰብ ዝያዳ ብእተሓላለኸ መጠን ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ በበይኑ ዝዓይነቱ ነገራት ብሓንሳእ ኣብ ሸቶ ዘተኰረ መፍትሒ ንምርካብ ዝያዳ ኣድላዪ ይኸውን።

ኵሉ ሰብ ኣንጻር ኵሉ ሰብ ኣይኰነን የግዳስ ብሓባር ንቕድሚት ክንስጕም ኢና እንደሊ።


ንምምራዝ ምግቢ ዚኸውን መድሃኒት ኮዴይን ብዘይ መድሃኒት ይንኪ ቍስሊ ካንከር ዚኸውን መድሃኒት።
ንሲኑስ ሕማም ርእሲ ዚኸውን መድሃኒት ኮንሰርታ ስዊዘርላንድ ኤርከልቱንግስመዲዚን
ንሕማም ርእሲ ዚኸውን ተፈጥሮኣዊ ፈውሲ ማካቱሲን ስዊዘርላንድ ትጽቢት ዝግበረሉ
እተጠዋወየ ኣጻብዕ ኣእጋር ዚግበር ሕክምና፦ ምግቢ ንምምራዝ ዚሕግዝ መድሃኒት ስዊዘርላንድ ዳግመ-ግምት
እቲ ዝበለጸ ዕሽነት መድሃኒት ቲሊዲን ስዊዘርላንድ ንምንፍርፋር ዚሕግዝ መድሃኒት

ፕሮግራም ፒ. ዲ.

ማሕበራዊ ሃብቲ ኣብ ስራሕ እተመስረተ ብምዃኑ ስራሕ ንዅሎም ሰባት መሰረታዊ መሰል ኢዩ ። ነፍሲ ወከፍ ዕዮ ኣገዳሲን ሕደ ዋጋ ዘለዎን እዩ ። ንምምዝማዝ ሰብ ብሰብ ከነጥፍኦ ንደሊ ኢና ። ዝለዓለ ደሞዝ ዝሓጸረ ናይ ስራሕ ሰዓታት ሓድሽ ሕጊ ሸቃሎ ንምትእትታው ከምኡውን ቤት ፍርዲ ሸቃሎ ንምርካብ ንቃለስ ኣሎና ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • መሰል ስራሕ
 • እንተ ወሓደ ዝተሓተ ደሞዝ CHF 4500 (CHF 24.75 ኣብ ሰዓት) ምትእትታው ከምኡውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ስልጠና ንዚውስኹ ተምሃሮ ዝወሓደ ደሞዝ ምርካብ
 • መእተዊ እቲ ዝለዓለ ደሞዝ+
 • ንዅሎም ሰባት ዚኸውን ሕጋዊ መበል 13 ወርሓዊ ደሞዝ ምትእትታው
 • ምሉእ ሰራሕተኛታትን ካሕሳ ደሞዝን ዘለዋ 35 ሰዓት እተጀመረላ ሰሙን
 • ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓት ዚወስድ ዝለዓለ ናይ ስራሕ ግዜ
 • ኣብ ኢንዱስትሪ ምዕባለ 4.0 ካብ መኽሰብ ዚርከብ ተረፍ ዋጋ ምምላስ
 • ናይ ድኳን መኽፈቲ ሰዓትን ኣብ መዓልቲ 11 ሰዓት ናይ ምኽፋት ግዜን ኣይነውሕን ኢዩ
 • ካብ ስራሕ ንኸይስጐጉ ዕቝባ ብምርካብ ናብ ስራሕ ናይ ምእታው መሰል ብምርካብ ከምኡውን ግዝያዊ ትካል ምዕያይን ኣድላዪ ስራሕ ምርካብን ብምእጋድ ሓደገኛ ስራሕ ምጥፋእ
 • ብ ኩባንያታት ዚምወል ቀጻሊ ናይ ሞያ ስልጠና ናይ ምርካብ መሰል
 • ኣብ ስራሕ ዘሎ ድሕንነትን ጥዕናን ከምኡውን ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ተቘጻጸርቲ ድሕንነት ናይ ምምራጽ መሰል
 • ተቘጻጸርቲ ሸቃሎን ብምጥሓስ እተገብረ ኸቢድ መቕጻዕትን ዘይተነግረ መርመራ
 • ምሉእ መሰል ናይ ምትሕብባር መሰል ዘለዎ ዋዕላታት ስራሕ ምትእትታው
 • መሰል እቶም ደሞዝ ዚኽፈሎም ሰባት ኣብ እዋን ስራሕ ምእካብ
 • ቅዋማዊ መሰል ውግእ
 • ማዕረ ደሞዝ ዘይክፈለን ኩባንያታት ዜምጽኦ ገንዘባውን ሕጋውን ሳዕቤናት
 • ብዘይ ገለ ምኽንያት ተረፍ ከይህሉ ምኽልካል
 • ነተን ብዙሕ ገንዘብ ዜውጽኣ ኩባንያታት ዚኸውን መቝሽሽ ምእጋድ
 • ደሞዝ ንምድርባይን ንታሕቲ ውዕል ምግባርን ዚግበር ንጡፍ ቃልሲ
  ንኣብነት ኣብ ከም ኡበር ዝኣመሰላ ኩባንያታት ናይ ሓሶት ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ምርካብ ምኽልካል። እቲ ምስ ስራሕ ዚተሓሓዝ ርክብ ብመሰረት ሕጊ ሸቃሎን ምስኡ እተተሓሓዘ መሰላት ሰራሕተኛታትን ኪቈጻጸር ኣለዎ
 • ንቘጸራ ኣድልዎ ደው ምባል
 • ሓይልካ ምሕዳሩ ኸም ሕማም ስራሕ ጌርካ ምግላጽ

ብናጻ ናይ ነዊሕ ግዜ ምልምማድ ምኽልካል

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ምስ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት ዚተሓሓዝ ስራሕ ንሰባትን ተፈጥሮን ብምምዝማዝ ንሃብቲ ሒደት ሰባት ዘይኰነስ ንብልጽግና ዅሎም ዚጠቅም እዩ!

ሎሚ ብዛዕባ ሕርሻን ምግብን ዚግበር ውሳነ በቲ ኻብ እተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ዓበይቲ ሰባትን ውዕላት ናጻ ንግድን እዩ ዚውሰን ። ሓረስቶትን ስዊዘርላንዳውያንን ብዛዕባ እቲ ኺበልዕዎ ዚደልዩ ምግቢ ብርእሶም ኪውስኑ ቘሪጽና ኢና ። ንኣጠቓቕማ ባልዕ ብዜስካሕክሕ መገዲ ኽንንንክዮ ኢና እንደሊ። በዚ ኸምዚ በብቝሩብ ኣብ ስዊዘርላንድ ክንበጽሕ ንደሊ ኢና ። ዕላማኡ ንከሚካላት ብባዮሎጅያዊ ተዋጽኦታት ዚትክእ ቀጻልን ቍጠባውን ኢኮሎጅያውን ማሕበራውን ሕርሻ እዩ ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • ንዅሎም ሰባት ጥዑይን ዞባኣውን እኹል ምግቢ ምርካብ
 • ነቲ ኽቡር ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ማለት ንመሬትን ዘርእን ዜዕቍብ እተፈላለየን ኣከባብያውን ሕርሻ ። ንዅሉ እቲ ንተጠቀምቲ ዚጐድእ ነገራት ምሕዳጉ (GMO ናጻ ወዘተ)
 • ንኣሽቱ ትካላት ንሰራሕተኛታተን እንተ ወሓደ ኣብ ወርሒ 4500 CHF ክኸፍላኦም ዝኽእላ መንግስታዊ ደገፍ ኣብ ሰሰሙን ከኣ 35 ሰዓት ይሰርሓ
 • ሉዓላውነት ምግቢ ዜረጋግጽ ናይ ሕርሻ ፖሊሲ ሓረስቶት ክብረቶም ሓልዮም ምእንቲ ኺነብሩ ዋጋታት ይውስኖን የዕቍቦምን ምግቢ ኸባቢ የደንፍዕን
 • መዐቀኒ ምህርቲ ብመሰረት መምርሒታት ሕብረት ሶቭየት ዘይኰነስ ከከም ድሌት ሕርሻን ዓደግትን እዩ ። ከም ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ስዊዘርላንድ ካብ መሰረታዊ ስርዓት ካሲስ ደ ዲጆን ክትወጽእ ኢና እንደሊ ።
 • ምህርቲ ናይቲ ዓዲ ዘተባብዕን ብቐጥታ ዝሽየጥን ከምኡውን ንኣውቶቡስ መግቢ ኣጸቢቑ ዝቕይድን ናይ ሕርሻ ፖሊሲ
 • ሕርሻ ዚግበረሉ ቦታታት ምዕቃብ ብፍላይ ከኣ ግራት ንምሕራስ (ዑደት እኽሊ) ብዝሕን ዓይነትን ምዕቃብ
 • ሕርሻ ፋብሪካ ኣብቅዐ
 • ምትሕብባር እቶም ብቐጥታ ምስ ኣፍረይቲ ዚሰርሑ ዓደግቲ
 • ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዚርከቡ ቘልዑ ብዛዕባ ኣከባብያን ሕርሻን ዝያዳ ፍልጠት ከም ዚሰፍን ምግባር
 • ካናቢስ ምፍራይን ምሻጥን ምብላዕን ሕጋዊ ምግባር
 • መንግስቲ ነቲ ንኣከባብያዊ ምሹእ ዝዀነ ሜላታት ሕርሻ ይድግፎ
 • ኣንጻር ጐሓፍ ምግብን ጕድኣትን እተገብረ ውጽኢታዊ ስጕምትታት

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ምስ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት ዚሰማማዕ ኣቀማምጣ እቲ ገጸ ምድሪ ምስ ተፈጥሮን ምስ ኣገልግሎት ህዝቢ ዞባን ዚሰማማዕ እዩ።

እቲ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዘሎ ዅነታት ኪጻወሮ ዘይከኣል ኰይኑ ኣሎ ። ናይ ሓሶት-ሊቤራል ስርዓት እተወደበ ምትላል ማለት ሕጊ መድሕን ጥዕና (KVG) ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ደረት ገይሩ እዩ። እቲ ዚኽፈል ገንዘብ በብዓመቱ ይፍንጀር ኣሎ ። እቲ ዚኽፈል መጠን ገንዘብ ነቶም ሸቃሎ ኣዝዩ ጐዳኢ እዩ ። ብፍላይ መብዛሕትኡ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝዀነ ሕክምናታት ስለ ዘይሽፈን መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይ መሰረታዊ ኽንክን እያ እትገብሮ ። ዓብዪ ለውጢ ምግባር ኣድላዪ እዩ ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • ማሕበራውን ህዝባዊን እተመቓቐለን ኣገባብ ክንክን ጥዕና
 • ሓደ ትካል መድሕን ጥዕና
 • ምስ ኣታዊኻን ምስ ንብረትካን እተተሓሓዘ ኽፍሊት
 • ስርዓት ፍራንሻይዝ ምጥፋእ
 • መእተዊ መድሕን ስኒ
 • ሆስፒታላት ብውልቂ ኣይምብጽሓን
 • መራኸቢ ሆስፒታላት ምዕቃብን እቲ “ምኽንያታዊ ምግባር” ተባሂሉ ዚጽዋዕ ደው ምባልን ኣብ ስርዓት ክንክን ጥዕና ዚወሃብ ኣገልግሎት ካብ ምብትታን ሓሊፉ ኻልእ ትርጕም የብሉን
 • መንግስቲ ንብሕታዊ ሕሙማት ዚህቦ ደገፍ ምቍራጽ
 • ዋጋ መድሃኒታትን ደሞክራስያዊ ምቍጽጻርን ንምንካይ ተባሂሉ ናይ መድሃኒት ኢንዱስትሪ ሃገራውነት ከም ዝህሉ ምግባር
 • ብዛዕባ ዋጋ መድሃኒት ዘሎ ብርሃን
 • ኣብ መወዳእታ እቲ ኣብ ኩባንያታት መድሕን ጥዕና ዚርከብ “ጸሊም ዝርዝር”

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ኣብ ሕብረተሰብ ሶሻሊስት ምሉእ ብምሉእ ህዝባዊ ኰነ ናጻ ኣገባብ ጥዕና ኽሳዕ ዚምስረት ክንክን ጥዕና ድማ መሰል ከም ዘለዎ ኣፍልጦ ይወሃቦን ውሕስነት ይወሃቦን እዩ።

መንበሪ ንመነባብሮ ዚጠቅም ደኣ እምበር መኽሰብ ወነንቲ ንብረት ዚውስኽ ኣይኰነን ። ዋጋ ዘለዎ ኣባይቲ መሰረታዊ መሰል እዩ ። ጽሬት እቲ ኣፓርታማ ምስ ናብራን ጥዕናን ኣጸቢቑ ይተኣሳሰር እዩ ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • መሰል መንበሪ፣ ንዅሎም ሰባት ዚኸውን ዋጋ ዘለዎ ኣፓርታማታት
 • መወዳእታ ስደት
 • መንግስቲ ነቲ ናሕሲ ክራይ ዘለዎ ክራይ ገዛ ይቈጻጸሮ – ነፍሲ ወከፍ ኣፓርታማ ተመዝጊቡ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ኣፓርታማ ድማ ቍጽጽር ዝግበረሉ ዋጋ ኣለዎ ። እቲ ዘሎ ክራይ ክምርመር ኣለዎ
 • ብዛዕባ ኣባይቲ ዀነ መሬት ግምታዊ ሓሳባት ምኽልካል
 • ናይ ዘይንቀሳቐስ ንብረትን ህንጸት መሬትን ኣብ ምሻጥ ንምምሕዳራትን ንምትሕብባር ኣባይቲ ንዚኽፈል ግብሪ ናይ ምእባይ ሓፈሻዊ መሰል
 • ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብህዝባዊ ትካላት ኢድካ ምሃብ ኣብ ሕጊ ህንጸት ጥራይ ኢዩ
 • ሃገራውነትን ደሞክራስያዊ ምቍጽጻር ዘይንቀሳቐስ ንብረትን
 • ህንጸት ሕሱር ኣፓርታማታት
 • ነቶም ተኻረይቲ ዚኽፈል ክፍሊት ምውጋድ
 • ኣፓርታማታት ብውልቂ ኣይምብጽሓን
 • ንእተሸገሩ ሰባት ዚኸውን መንበሪ ቦታ ምድንፋትን ብቐሊሉ ኺረኽብዎ ዚኽእሉ ምዃኖምን
 • ናይ ምትሕብባርን ተሳትፎ ናይ ኣባይቲ ፕሮጀክትታት ዝግበር ደገፍ
 • እቶም ተኻረይቲ ቝጠባዊ ጸገማት እንተ ኣጋጢምዎም ኤለክትሪክን ማይን ምዕጻው ኪኽልክል ኣለዎ
 • ማሕበራዊ ተቐባልነት ዘለዎ ሓድሽ ፕሮጀክትታት ህንጸት ስለ ዘይተገልጸ ምዕናው ተኣገደ
 • ካብ ቤት ማእሰርቲ ንኸይስጐጉ እተገብረ ሰፊሕ ዕቝባ
 • ብዙሕ ዕሽሽ እተባህለ ህንጻታት ብግዴታ ምዝመዛ

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ኣብ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት እቲ ኣብ ልዕሊ መሬት ዘሎ ናይ ምቍጽጻር ብሕታዊ ስልጣን ናብ ናይ ምጥቃም መሰል ክሳዕ ዝቕየር ኢዩ ።

ሕብረት ሶቭየት ንረብሓታት እቶም ገዛእትን ዓበይቲ ትካላትን ናይ ርእሰ – capitalist ከምኡውን ኢምፐርያሊስት ንምግባር የገልግል ኢዩ ። እቲ ኣብ መንጎ ስዊዘርላንድን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን እተገብረ ድርብ ስምምዓት ነቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ናይ ኒዮሊቤራል ፖሊሲታት ዘጣመረ ኢዩ ። ኣብ ከም ተጻዋርነት ሓድነት ሰላም ጸረ-ፋሽዝም ዝኣመሰለ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ተመርኲስና ናብ ኣውሮጳ ኽንከይድ ቈሪጽና ኢና።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • ንረብሓታት ሓፈሻዊ ህዝቢ ምእንቲ ኼገልግል እቲ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ እተገብረ ድርብ ውዕላት ዳግመ-ምምይያጥ
 • ነዚ ስጕምትታት እዚ ምስፋሕ ከምኡውን ነዚ ንምትግባር ዜድሊ ገንዘባውን ሰብኣውን ሃብቲ ምስፋሕ
 • ስዊዘርላንድ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣይኣተዋን
 • ምስ ሕብረት ሶቭየት እተተሓሓዘ ገለልትነት ምዕቃብ
 • ኣብ ውግእ ብንጥፈት ምክፋል ምእባይን ምስ ከም ናቶ ዝኣመሰላ ሃጸያዊ ኺዳን ንዝነበረ ዅሉ ርክባት ምብታኽን
 • ምስ ረብሓታት ሰራሕተኛታት ዚጻረር ንስዊዘርላንድ ከኣ ብሓደ ወገን መሰላት ሕብረት ኤውሮጳ ኸም እትሓስብ ዚገብር ናይ ስነ-ስርዓት ውዕላት የልቦን

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ሓድነትን ኢኮሎጅያውን ሰላም ዘለዋ ኣውሮጳ ንጥቕሚ ሰራሕተኛታት ክሳዕ እትበጽሕ ኢዩ ።

ጠንቂ ኣከባብያዊ ጸገማት ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ንግዲ ብቕልጡፍን ዝለዓለ መኽሰብን ንምርካብ ዚግበር ስስዐ ዝመልኦ ጻዕሪ እዩ ። ጥዑይ ሃዋህው ግን ንዅሎም ጽቡቕ እዩ ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • ህጹጽ ኵነታት ኣየር ምእዋጅ
 • ንህይወት ዜድሊ ነገራት (ማይ ኤለክትሪክ ሙቐት ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት) ኣብ ኢኮሎጅያዊ ኣጠቓቕማኦም ውሕስነት ንምሃብ ኣብ ትሕቲ ቝጽጽር ህዝባዊ ትካላት ኪቕጽል ኣለዎ
 • ብኡንብኡ ኑክልየሳዊ ጸዓት ምጥፋእን ብኸም ናይ ጸሓይ ጸዓት ዝኣመሰለ እተሓደሰ ሓይሊ ምትካእን
 • ሃገራውነትን ደሞክራስያዊ ምቍጽጻርን ኩባንያታት ጸዓት
 • መንግስቲ ነቲ ኸም ብሓድሽ ዚሕደስ ሓይሊ ንምድንፋዕ ዚገብሮ ወፍሪ
 • ናይ ኩባንያታት ናይ ኤለክትሪክን ማይን ወጻኢታት ኣይነከየን
 • ኣብ ቅዋም ከም ግዴታ ገይርካ “ቐጠልያ ሕጊ” ምቛም (ካብቲ ኽህቦ ዝኽእል ንላዕሊ ምውሳድ ተፈጥሮ ምኽልካል)
 • ንውልቀ-ሰባትን ኩባንያታትን ዚኸውን መጠን መነባብሮ ንምንካይ ዚሕግዝ መደብ ወፈያ
 • ምስ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ እተገብረ ስምምዓት ጸዓት ኣብ ኤውሮጳ ንኣከባብያዊ ምሹእ ፖሊሲ ጸዓት ኬረጋግጽ ኣለዎ
 • ናይ ምድንፉዕን ናጻ ኣጠቓቕማ ህዝባዊ መጓዓዝያ
 • መጓዓዝያ መገዲ ናብ ባቡር ምቕያር
 • ባልዕታት ኣመና ምንካዩን ኣብ ግሊፎሰት ብኡንብኡ ምእጋዱን
 • ካብ ነዳዲ ዘይቲ እተረኽበ ህዝባዊ ገንዘብ ምውፋር
 • እተን ስዊዘርላንዳውያን ኩባንያታት ኣብ ነዳዲ ዘይትን ኣብ መዐደኒ ኦፐንካስትን ዘውጽኣኦ ወፍሪ ተኣገደ
 • ምስ መደብ እተገብረ ዕሸል ምቅላስ
 • ንብከላ ኢንዱስትሪ ዚምልከት እተደልደለ ቝጽጽርን መቕጻዕትን
 • ማሕበራውን ኣከባብያውን መዐቀኒታት ኣብ ዕዳጋ ፍርያት ምጥባቕ
 • እታ “ኢኮሳይድ ” እትብል ቃል (ከቢድ ኣከባብያዊ ጕድኣት ዜስዕብ ገበን) ኣብ ሕጊ ገበን ኣፍልጦ ምሃብን ምእታውን
 • ካብ መጠን ዝሓለፈ መዐሸጊ ናውቲ ንምክልኻል እተገብረ ስጕምትታት
 • ዕቝባን ምድንፋዕን እተፈላለዩ ዓይነት ኣትክልትን
 • ምስ ዕቝባ ኣከባቢ ብምስምማዕ ኣብ መጻኢ ዘተኰረ መደብ ቦታ
 • ኣብ ህዝባዊ መሬት ዚርአ ንግዳዊ ረክላማት የልቦን

ኣይነዕርፍን ኢና ።…

ክሳዕ እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት እተመደበ ቝጠባ ኣቕሑ ብግቡእ ከም ዚዝርጋሕን ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ኸም ዚሕሉን የረጋግጽ።

ኣብያተ – ትምህርቲ ንሕብረተሰብ የንጸባርቓ እየን ። ንቝጠባ እንታይ ክንጥቀመሉ ኸም እንኽእል ናይ ምምሃር ዝንባለ ኣሎ ። በቲ ኻልእ ሸነኽ ግን ምዝመዛን ደርባዊ ኣገዛዝኣን ንኽንሰግር ዜኽእለና ትምህርቲ ኣሎ ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • መንግስቲ ንህዝባዊ ትምህርታዊ ትካላት ገንዘባዊ ደገፍ ኪገብረለን ከሎ
 • ወለዶም መንበሪኦም ብዘየገድስ ደገፍ ሰራሕተኛታትን ስደተኛታትን
 • ናይ ብሕቲ ትካላት ኣብ ከም መምሃሪ መጻሕፍቲ ዝኣመሰለ ትሕዝቶ ምርምርን ትምህርትን ጽልዋ ኸይገብር ምኽልካል
 • ኣብ ምትሕብባርን ሓባራዊ ሓላፍነትን እተመርኰሰ ብዲሞክራስያዊ መገዲ ዚመሓደር ቤት ትምህርቲ
 • ካብ ክሬቸር ክሳዕ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ እንተላይ ንኢደ ጥበብ ዚወሃብ ናጻ ትምህርቲ
 • ክሳዕ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ግዴታውን ናጻን ትምህርቲ
 • ንዅሎም ሰልጠንቲ እንተ ወሓደ ንኽልተ መዓልቲ ዚኸውን ቤት ትምህርቲ ሞያ
 • ቅድሚ ግዜኻ ምምራጽ ምእንቲ ኸይጠፍእ እቲ ብብዙሕ ደረጃ ዚዳሎ ስርዓት ቤት ትምህርቲ ብግዴታ ኣብ መባእታዊ ደረጃ ምጥፋኡ ነቲ ምሉእ መዓልቲ ዚወስድ ሰፊሕ ቤት ትምህርቲ ዚድግፍ እዩ
 • ካብ ዝተሓተ ደረጃ ዚወሃብ ትምህርቲ ጾታዊ ርክብ እንተላይ ሕቶታት ኤልጂቲቢ
 • ንዅሎም እቶም ዜድልዮም ተመሃሮን ሰልጠንትን ዚኸውን ገንዘባዊ ደገፍ
 • ናይ መንግስቲ ስልጠና ኣብያተ – ትምህርቲ ብምድንፋዕ ዝያዳ ስልጠና ዝህብ ቦታታት
 • መሰላት ተምሃሮ ምድልዳልን ብዝሓሸ መገዲ ምዕቋብን
 • ኣብ መባእታዊ ዀነ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዚመሃሩ ብዙሓት መምህራን
 • ንማሕበራውን ማሕበራውን ሓቅታት ህይወት ቈልዑ ብዝሓሸ መገዲ ምእንቲ ኽርድእዎ ንመምህራን ቀጻሊ ስልጠና ይወሃበን
 • ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ኻብ ክሬቸ ኽሳዕ መወዳእታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘሎ ቝጽሪ ተማሃሮ ዘሎ ላዕለዋይ ደረት
 • ናይ መምህራን ትምህርቲ ምንካይ
 • ንጡፍ ሓሽሽን ኣልኮላዊ መስተን ትምባኾን ምክልኻል
 • ሃይማኖታዊ ዘይኰነ ቤት ትምህርቲ
 • ኣብ ኣብያተ – ትምህርቲ ምስ ምድንዳን ምቅላስ
 • ብፍላይ ኣብ ዩኒቨርሲቲታትን ኮለጃትን ኢደ ጥበብን ምስ ጾታዊ ምሽጋር ምቅላስ
 • ኣብ ዓውዲ ጸዓት ንዚግበር ለውጥታትን ንኣከባቢ ኣብ ግምት ዜእቱ ስልጠና ሞያ
 • ጸገማትን ስንክልናን ንዘለዎም ቈልዑን መንእሰያትን እተገብረ ደገፍ

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት ዚወሃብ ትምህርቲ ንቝጠባዊ ረብሓታት ዘይኰነስ ንባህርያትን ንማሕበረሰብን እዩ ዜገልግል ።

ኣህጉራዊ ሓድነት መሰረታዊ ዋጋ ሰልፊ ሸቃሎ ኢዩ ። ነቲ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ጋግ ንምቕናስ ቈራጽነት ዝገበረት ስዊዘርላንድ ኢና እንደሊ። ሓንቲ ስዊዘርላንድ ሰላም ንምግባር ቈሪጻ እያ ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • ነቲ ንውትህድርና ዚትክእ ገንዘብ ምጥፋእ
 • ናውቲ ውግእ ምሻጥ ተኣገደ
 • ኵሎም ወተሃደራት ስዊዘርላንድ ናብ ወጻኢ ሃገር ምስ ተመሓላለፉ ። ሚስዮናውያን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብዚ እተፈልየ ኪኸውን ይኽእል እዩ
 • ምስ ሰራዊት መንግስትታት ኔቶ እስራኤል ከምኡውን ምስ ነገስታት ወሽመጥ ዚግበር ወተሃደራዊ ምትሕብባር ብኡንብኡ ኣቋረጸ
 • ስዊዘርላንዳውያን ኣብ ፕሮጀክትታት ሰራዊት ኤውሮጳ ኣይሳተፉን እዮም (ፐስኮ)
 • ደገፍ ርእሰ-ውሳነን ሉዓላውነትን ህዝብታት ኣንጻር ኢምፐርያሊዝም
 • ምስ ዝማዕበላን ዝማዕበላን ሃገራት ዝግበር ፍትሓዊ ናይ ንግዲ ርክባት ከምኡውን ምትሕብባር ዕቤት እንተ ወሓደ 1 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ሓፈሻዊ ፍርያት ኢዩ
 • ማሕበር ስዊዘርላንድ ንመንግስቲ ፍልስጥኤም ኣፍልጦ ምሃብ
 • ኣብ ልዕሊ ኩባ እተገብረ ዕንቅፋት ኣብቅዐ ። መንግስቲ ስዊዘርላንድ ነዚ ንምግባር ብንጥፈት ኪዓዪ ኣለዎ
 • ስዊዘርላንድ ንቬንዝዌላ ብምጥሓስ ዘውጽኣቶ ዘይሕጋዊ መቕጻዕቲ ምስ ተላዕለ
 • LBD-40 መጥፍኢ ነተጕቲ ምፍራይን ምጥቃምን ምውጻእን ምኽልካል (ከም ሽጉጥ ዝኣመሰለ ተሪር ናይ ጎማ ፕሮጀክትታት ምጥቃም)
 • ኣጽዋርን ሰራዊትን ምፍራስ ባጀት ሰራዊት ምንካይ
 • ሓደስቲ ጀት ተቓለስቲ ኣይህልዋን
 • ናጻ ምርጫ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ምስ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ማዕረ ኪኸውን ኣለዎ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ መኽፈቲ ኪኸውን ኣለዎ
 • ውሽጣዊ ድሕንነት ንምዕቃብ ወይ ኣብ ዶባት ስደተኛታት ንምእታው ሰራዊት ኣይጥቀምን እዩ
 • ስዊዘርላንድ ኣብ ውዕል ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ተሪፋ ኣላ

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ውግእ ዘምጽኦ ሓደጋ ብሶሻሊስት ሕብረተሰብ ክሳዕ ዝውገድ።

ምስ ጾታዊ ርክብን ስነ-ምግባራዊ ኣረኣእያን ቈራጽነትን ቀጻልን ቃልሲ እንተ ዘይህሉ ነይሩ ማሕበራውን ማሕበራውን ለውጥታት ክግበር ኣይክእልን ኢዩ። እዚ ቓልሲ እዚ ንዅሎም ሰባት ዝትንክፍ ኢዩ ከመይሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማዕረ መሰላት ዘለዎ ጽኑዕ ሕብረተሰብ ምህናጽ ኵሉ ሰብ ተርጐምቲ ዘገርም ኣንስቲ ከምኡውን ሰብኡት ብሓባር ዝሓትት ኢዩ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • ማዕረ ደሞዝ ኣንስትን ሰብኡትን ከም ዚኽበር ምግባር
 • ኩባንያታት ነቲ ኣብ መንጎ ደሞዝ ጾታ ዘሎ ጋግ ናይ ምጥፋእ ሕጋዊ ግዴታ
 • እንተ ወሓደ ንዓመትን መንፈቕን ዚኽፈል ናይ ወለዲ ዕረፍቲ ኣብ ናይ ሕርስን ናይ ኣቦን ዕረፍቲ ተመቕለ ከምኡውን ስራሕ ምስ ተመልሰ ኸይስጐጕ ተኸልከለ
 • ክሳዕ 13 ዓመት ዝዕድሚኡ ብሉጽን ብዋጋ ዘይሽነን ክራባታን ኣባይቲ ሕጻናትን ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ዚግበር ክንክንን ውሕስነት
 • ደቂ ኣንስትዮ ጡረታ ዚወሃበን ዕድመ ኣይወሰኸን
 • እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዚወርድ ዓመጻ ኸም ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ገይሩ ዚገልጾን ኣፍልጦ ዚህብን ኣህጉራዊ ውዕል ኢስታንቡል ምትግባር
 • ካብ ጾታዊ ዓመጻ ምዕቈብ
 • ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ልዕሊ ኣካላቱ ርእሰ-ውሳነ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎ እዚ ኸኣ ብፍላይ መከላኸሊ ጥንሲ ንኽረክብን ጥንሲ ንኸቋርጽን ውሕስነት ዝህብ ኢዩ
 • ካብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዚወሃብ ጾታዊ ትምህርቲ ብፍላይ ምስ ጾታ ምስ ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ከምኡውን ምስ ኣድልዎ ዚተሓሓዝ እዩ
 • ነቲ ሕጂ ኸም መሰረታዊ ነገራት ጌርካ ዘይርአ ፍርያት ጌርካ ዚኽፈል ዘሎ ንጽሬት ደቂ ኣንስትዮ ዚኸውን ተወሳኺ ግብሪ ምጥፋእ
 • ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዚወርድ ኵሉ ዓይነት ዓመጻ ንምክልኻል ዚግበር ወፈራታት ምትግባር
 • ንእተፈላለየ መንነት ጾታ ዜኽብር ኣብ ኵሉ ደረጃታት ቤት ትምህርቲ ዚወሃብ መደብ ትምህርቲ
 • ንደቂ ኣንስትዮ ዚኸውን ገንዘባዊ ዓቕምን ጥሪትን ውሕስነት

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ኵሉ ጾታ ዘይማዕርነት ከም ቅርስታት ናይ ርእሰ-ኸተማ ኽሳዕ ዚኸውን።

ዓሌትነት ነቲ ናይ ርእሰ – ማልነት ስልጣን ዘለዎ ርክብ ኣብ ምክንኻን ኣበርክቶ ገይሩ ኢዩ ። መጋረዲ ነቶም ሰራሕተኛታት ይኸፋፍሎምን ካብ ናይ ሓቂ ጸገማት ህዝቢ የስግልን እዩ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • ፓስፖርት ስዊዘርላንድ ንዅሎም እቶም ኣብ ስዊዘርላንድ እተወልዱ
 • ዋላ ሓደ ሰብ ዘይሕጋዊ ስለ ዘይኰነ ሳንስ-ፓፒየር ሕጋዊ ምግባር
 • ንዝዀነ ይኹን ካብ ዓሌታዊ ጽልእን ዓሌታዊ ጽልእን እተላዕለ ተግባር ምኽሳስ
 • ኣብ ደቅሰብን ሓድነትን እተመስረተ ብዛዕባ ወጻእተኛታትን ዕቝባን ዚገልጽ ሕጊ
 • ስዊዘርላንድ ካብ ስምምዓት ሽንገን ከምኡውን ዳብልን ምውጻኣ
 • ንስደተኛታት ዚኸውን እኹል መንበሪ ገዛን ክንክን ጥዕናን
 • ናጻ ምንቅስቓስ ሰባት ንዅሎም
 • ማዕረ ደሞዝ ዘለዎ ኣብ ስዊዘርላንድ ንዚነብሩ ዅሎም ሰባት ናይ ምስራሕ መሰል
 • ፖለቲካውያን ስደተኛታት ኵሎም እቶም ብሰንኪ ጾታዊ ኣረኣእያኦም ወይ መንነቶም መስጐጕቲ ዝወረዶም ወይ እተኣስሩ ሰባት ምዃኖም ኣፍልጦ ምሃብ
 • ማእሰርቲ ንኣሽቱ ስደተኛታት ምውዳእ
 • ንስደተኛታት ካልኣይን ሳልሳይን ወለዶ ናብ ዓዶም ዚገብርዎ ጕዕዞ ሕጋዊ ምግባር

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት ዘሎ ዓሌታውነትን ዘኖፎብያን ቅርስታት ሕሉፍ ታሪኽ ኰይኑ ኣሎ ።

ኣብ ደርባዊ ሕብረተሰብ ባህላዊ ፖሊሲ ደርባዊ ኣፈላላይ ኣለዎ ። እዚ ብዲሞክራስያዊ ባህሊ ክቃለስ ኣለዎ ። ባህሊ ንተገዳስነት ሰባት ንምስፋሕ ኬገልግል ኣለዎ ። ብዛዕባ ዓለም ዘሎ ምርዳእን ኣብ መንጎ እተፈላለየ ደረጃ ናብራ ዚነብሩ ሰባት ዚግበር ዝርርብን ኬደንፍዕ ኣለዎ ። በዚ መዳይ እዚ ሕብረተሰብና ንምምሕያሽ ኣድላዪ ኢዩ ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ባህሊ ርትዓዊ መኽሰብ ስለ ዘለዎ ነቲ ናይ ሓቂ ተልእኾኡ ኺፍጽሞ ኣይክእልን እዩ ። ነዚ ዝስዕብ ቀንዲ ሸቶ ማለት ንዕቤት ውልቀ – ሰብን ማሕበረሰብን ዘተኰረ ባህሊ ንምስዓብ ቈሪጽና ኢና ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • ብዛዕባ ሙዚቃ ሳዕስዒት ቅብኣ ከምኡውን ሓፈሻዊ ስነ-ጥበባዊ ንጥፈታት ብናጻ ኽትመሃር ትኽእል
 • ኣብ ባህሊ ዝሓሸ ዝርጋሐ ህዝባዊ ገንዘብ
 • ግቡእ ስልጠና ዚወሃበሉ ኣጋጣሚታትን ናጽነትን ብምሃብ መንእሰያት ስነ-ጥበባውያን ዝያዳ ዕቤት ኪረኽቡ ኽኢሎም እዮም
 • ገዛእ ርእስኻ ናይ ምምሕዳር ስነ-ጥበባዊ ናጽነት ምቛም
 • መንግስቲ ንባህላዊ ፍጻመታት ይድግፎ
 • ንዅሎም ሰባት ባህሊ ኸም ዚረኽቡ ውሕስነት እተዋህበሎም
 • ደገፍ ሰራሕተኛታት ትያትር

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ሶሻሊስት ማሕበረሰብ ስነ-ጥበብን ባህልን ቀይዲ ዘይተገብረሉን ስነ-ጥበባዊ ዕቤት ዚግበረሉን ብዛዕባ ማሕበራዊ ዕቤት ዜስተንትነሉን ቦታ ዀይኑ ኣሎ።

ስዊዘርላንድ ክንቅይር እንደሊ ስለምንታይ ኢና ?

% ናይቶም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ቘልዑ ትሕቲ ድኽነት ኢዮም ዝነብሩ
0
% ሰራሕተኛታት ካብ CHF 4000/ወርሒ ዝውሕድ ኣታዊ ይረኽቡ
0
ኣብ ስዊዘርላንድ ሕርሻታት መዓልቲ መዓልቲ ይጠፍእ
0
ጡረታ ዚወጹ ሰባት ብህይወት ኪነብሩ ኣይክእሉን እዮም
0
% ወሰኽ ዋጋ ናይ ኤስ. ቢ. ቢ.
0
% ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ናይ መድሕን መድሕን ወለድ ብሚእታዊት ወሲኹ
0
ሰባት ማዕረ እቶም ዝደኸዩ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ሃብቲ ኣለዎም
0
% ኣታዊኦም (ብገምጋም) ነቶም 2 ውሉዳት ዘለዉዋ ስድራ ቤት ንመዓልታዊ ኽንክን ይኸፍሎም
0

... ፒ. ዲ. ኤን. ኤ.

Kontaktiere uns!

ሰልፊ ሸቃሎ ስዊዘርላንድ

ኣባላት
> 0
ብካንቶን እተመርጸ
0
ሃገራዊ ባይቶ
0
ዋዕላታት እቲ ኸባቢ
> 0