PDA Aargau

Καταστατικό του Εργατικού Κόμματος Aargau

Αρχική έκδοση 23 Νοεμβρίου 2021
Το καταστατικό ήταν γραμμένο στα γερμανικά. Οι μεταφράσεις ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα.

Ταυτότητα

Άρθρο 1 – Γενικά

Το Εργατικό Κόμμα Aargau συγκροτείται ως ένωση σύμφωνα με τα άρθρα 60-79 του Ελβετικού Αστικού Κώδικα (ZGB).

Κατεβάστε το καταστατικό

Είναι το τμήμα Aargau του Ελβετικού Εργατικού Κόμματος.

Η έδρα του Εργατικού Κόμματος Aargau είναι η Buchs AG.

Άρθρο 2 – Αυτοκατανόηση

Το Εργατικό Κόμμα Aargau υποστηρίζει τις αυτοκαθορισμένες ενέργειες στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο. Άρα το μότο μας δεν είναι: «Θα το φροντίσουμε για εσάς». Η στάση μας είναι: «Πάρτε το μέλλον σας στα χέρια σας! Αναλύστε την κατάστασή σας, οργανωθείτε και κινητοποιηθείτε!» Και θέλουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο με αλληλεγγύη.

Άρθρο 3 – Σκοπός

Σκοπός του Εργατικού Κόμματος Aargau είναι να υλοποιήσει τους ακόλουθους στόχους:

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι…

 • …οι αιτίες των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων αντιμετωπίζονται με συνέπεια και διακόπτεται η ανελέητη εκμετάλλευση της φύσης.
 • … όλα τα φύλα είναι ίσα και δεν γίνεται ανεκτή καμία μορφή εχθρότητας έναντι άλλων φύλων ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
 • … η εκμετάλλευση ανθρώπων από τους ανθρώπους θα σταματήσει και η δουλειά πολλών δεν θα οδηγεί πλέον στον πλούτο λίγων, αλλά στην ευημερία όλων.
 • … η κοινωνική πολυμορφία θεωρείται πλεονέκτημα, ότι καταπολεμάται κάθε μορφή ρατσισμού και δεν γίνεται ανεκτή καμία βία κατά των μειονοτήτων, είτε λόγω της καταγωγής τους, της υγείας τους, της θρησκείας τους ή της κοσμοθεωρίας τους.
 • … εφαρμόζεται ο αφοπλισμός και καλλιεργείται η διεθνής αλληλεγγύη ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη παγκοσμίως.
 • … κάθε άτομο και κάθε είδος εργασίας που συμβάλλει στην ευημερία της κοινότητας αναγνωρίζεται ως ισότιμη και η δημοκρατική συνδιάθεση επεκτείνεται σε εταιρείες και σπίτια.

Αυτοί οι στόχοι συνάδουν με το καταστατικό του Ελβετικού Εργατικού Κόμματος, το οποίο ισχύει και για το Εργατικό Κόμμα Aargau και τα μέλη του.

Κανένα μέλος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να αλλάξει τον σκοπό της ένωσης (ZGB άρθρο 74).

Τέχνη. 4 – Stimmprozedere

Η διαδικασία ψηφοφορίας βάσης που περιγράφεται παρακάτω χρησιμοποιείται για όλες τις ψήφους εντός του Εργατικού Κόμματος Aargau:

Κάθε απόφαση προηγείται συζήτηση. Όλα τα μέλη καλούνται να συμμετάσχουν.

Το δικαίωμα ψήφου μπορεί να ασκηθεί από την ηλικία των 16 ετών.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα ψηφίσματα εγκρίνονται με πλειοψηφία, με ανοιχτή, απλή ανάταση των χεριών των ψηφοφόρων.

Εάν υπάρξει ψηφοφορία και το ζητήσει το ένα δέκατο των δικαιούχων, το ψήφισμα εγκρίνεται κρυφά.

Επιπλέον, η πλειοψηφία όσων έχουν δικαίωμα ψήφου μπορεί να ζητήσει να εφαρμοστεί ο ακόλουθος κανόνας αντί για απλή ψηφοφορία:

Ασαφής απόφαση: Κάθε άτομο που έχει δικαίωμα ψήφου λαμβάνει πολλές ψήφους. Εάν υπάρχουν τρία σημεία σε ένα ψήφισμα, κάθε άτομο θα λάβει δύο ψήφους, εάν υπάρχουν τέσσερα ή περισσότερα σημεία στο ψήφισμα, όλοι θα λάβουν τρεις ψήφους.

Τέχνη. 5 – Εκλογικές διαδικασίες

Η διαδικασία δημοκρατικών εκλογών που περιγράφεται παρακάτω χρησιμοποιείται για εκλογές εντός του Εργατικού Κόμματος Aargau.

Κάθε εκλογή προηγείται συζήτηση κατά την οποία μπορούν να τεθούν ερωτήσεις στους υποψηφίους για τις εκλογές. Όλα τα μέλη καλούνται να συμμετάσχουν.

Το ενεργητικό και το παθητικό δικαίωμα ψήφου μπορούν να ασκηθούν από την ηλικία των 16 ετών.

Οι εκλογές είναι συνήθως μυστικές.

Επιπλέον, η πλειοψηφία όσων έχουν δικαίωμα ψήφου μπορεί να ζητήσει να εφαρμοστεί ένας από τους ακόλουθους κανονισμούς αντί για απλή ψηφοφορία:

Τυχαία αρχή: Οι υποψήφιοι για εκλογές καθορίζονται τυχαία (κλήρωση).

Ασαφής ψηφοφορία: Κάθε ψηφοφόρος λαμβάνει πολλαπλές ψήφους. Στην περίπτωση τριών προσώπων που εκλέγονται, κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου λαμβάνει δύο ψήφους, σε περίπτωση τεσσάρων ή περισσότερων προσώπων που είναι υποψήφιοι για εκλογή, κάθε άτομο λαμβάνει τρεις ψήφους. Επιπλέον, κάθε άτομο μπορεί να μεταβιβάσει τις ψήφους που έλαβε σε άλλα άτομα που είναι υποψήφιοι για εκλογή. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έλαβε πολύ λίγες ψήφους ή περισσότερες ψήφους από τις απαιτούμενες. Αυτή η εκλογική διαδικασία διασφαλίζει ότι δεν θα χαθεί ψήφος.

Η θητεία διαρκεί 2 χρόνια. Το πολύ δύο θητείες μπορούν να αναληφθούν διαδοχικά. Στο τέλος της περιόδου κατά την οποία ένα άτομο κατείχε αξίωμα, αποκλείεται προσωρινά από αυτό το αξίωμα (αρχή εναλλαγής).

Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να ψηφιστεί εκτός έδρας ανά πάσα στιγμή από το όργανο που τον εξέλεξε (άρθρο 3β του καταστατικού του PdA Ελβετίας).

ιδιότητα μέλους

Άρθρο 6 – Είσοδος μελών

Όποιος υποβάλλει αίτηση για ένταξη και γίνεται δεκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μέλος του Εργατικού Κόμματος Aargau, υπό την προϋπόθεση ότι ασκεί τα καθήκοντά του.

Η συμμετοχή στο Εργατικό Κόμμα αποκλείει τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε άλλο ελβετικό πολιτικό κόμμα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης το να μην επιτρέπεται να μπει στον εκλογικό κατάλογο άλλου κόμματος ή άλλης πολιτικής λίστας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Κάθε μέλος του Εργατικού Κόμματος Aargau είναι συνδεδεμένο με ένα υποτμήμα. Μπορεί να ζητήσει άδεια για αλλαγή υποενοτήτων.

Άρθρο 7 – Δικαιώματα των μελών

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα…

 • …να παρέμβει στις συνεδριάσεις της βάσης και να ψηφίσει, να εκλέξει και να εκλεγεί στο πλαίσιο αυτού του καταστατικού. Επιπλέον, μπορεί να υποβάλει προτάσεις σε οποιοδήποτε όργανο, σε οποιοδήποτε βαθμό και σε οποιοδήποτε επίπεδο του Εργατικού Κόμματος Aargau και του Ελβετικού Εργατικού Κόμματος, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν το συντομότερο δυνατό.
 • … στα πλαίσια των στόχων του PdA Aargau και με την προφορική συναίνεση του υποτμήματός του, να προβεί αυτοτελώς σε νομικές ενέργειες στο όνομα και με το λογότυπο του PdA Aargau.
 • …για ακριβή ενημέρωση για όλη την πολιτική δραστηριότητα του κόμματος. Από αυτή την άποψη, μπορεί να εκφράζει και να υπερασπίζεται ανοιχτά τις θέσεις του, να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του και επίσης να επικρίνει αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Εάν υποβάλει προτάσεις, σχόλια και επικρίσεις, μπορεί να απαιτήσει την ενσυνείδητη εξέτασή τους.
 • … να λάβει μέρος σε όλες τις συνεδριάσεις του Εργατικού Κόμματος Aargau και του Ελβετικού Εργατικού Κόμματος που δεν έχουν ρητά κηρυχτεί ότι έχουν κλείσει, ακόμη και αν δεν έχει δικαίωμα ψήφου για τη σχετική συνεδρίαση.
 • …αν ασκείται κριτική για τις δραστηριότητές του και τη συμπεριφορά του ως κομματικού μέλους, να το ακούσει αυτό από τους επικριτές και να τους υποστηρίξει τους λόγους για τις πράξεις του.

Άρθρο 8 – Υποχρεώσεις των μελών

Κάθε μέλος είναι υποχρεωτικό…

 • … να συμμετέχει τακτικά και υπεύθυνα στις δραστηριότητες και τις συζητήσεις του κόμματος ανάλογα με τις ικανότητες και τις δυνατότητές του, να ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται και το πρόγραμμα και να είναι ανοιχτός και ανεκτικός προς τους άλλους.
 • … να εκπαιδευτεί πολιτικά και να γνωρίσει μέρη της ιστορίας του κόμματος, κυρίως μέσω των ευκαιριών κατάρτισης που παρέχει το κόμμα και τις εκδόσεις του.
 • …να πληρώνουν τακτικά τη συνδρομή τους·
 • …να εμπλακούμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε κοινωνικά κινήματα, συνδικάτα, αλληλεγγύη, οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος ή άλλες οργανώσεις των οποίων οι στόχοι είναι συμβατοί με αυτούς του κόμματός μας.
 • Τα μέλη του κόμματος που κατέχουν δημόσιο αξίωμα έχουν πρόσθετα καθήκοντα που εξουδετερώνουν την πιθανή κατάχρηση της θέσης τους για προσωπικά συμφέροντα (βλ. άρθρο 9).

Άρθρο 9 – Υποχρεώσεις των αιρετών

Τα μέλη του κόμματος που κατέχουν εντολή στη νομοθετική, εκτελεστική ή δικαστική εξουσία σε εθνικό, καντονιακό ή δημοτικό επίπεδο υποχρεούνται επιπλέον…

στ) …να αναφέρει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία/εταιρεία ή σε επιτροπές ή διοικητικά συμβούλια της στο στέλεχος του κόμματος, το οποίο αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες στα μέλη.

ζ) …δώσουν στο Μέρος μέρος του εισοδήματός του ή της αποζημίωσης που έλαβε σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο (το οποίο μπορεί να επιθεωρηθεί από οποιοδήποτε μέλος κατόπιν αιτήματος). Η κατευθυντήρια γραμμή είναι ότι ένας κάτοχος εντολής δεν έχει υψηλότερο εισόδημα από έναν ειδικευμένο εργάτη.

η) …να παραιτηθεί από το αξίωμα ανά πάσα στιγμή εάν το ζητήσουν τα δύο τρίτα των μελών του κόμματος επειδή δεν τηρεί τις υποσχέσεις που έχει δώσει στο πλαίσιο της εκλογής του και/ή παραβιάζει κομματικά συμφέροντα.

θ) … να δώσουν λογαριασμό για την άσκηση της εντολής τους στην αρχή του κόμματος που πρότεινε την υποψηφιότητά τους (αυτό δεν ισχύει για μέλη του δικαστικού σώματος, τα οποία πρέπει να τηρούν το επίσημο απόρρητο).

ι) …αν είναι εθνικοί βουλευτές, να αναφέρονται και στην Κεντρική Επιτροπή του Ελβετικού Εργατικού Κόμματος.

Άρθρο 10 – Συνδρομή μέλους

Η συνδρομή που πρέπει να καταβάλει δεν είναι μικρότερη από το 0,05 τοις εκατό του καθαρού ετήσιου εισοδήματός του (σύμφωνα με αυτοδήλωση).

Για παράδειγμα: ένας υπάλληλος που αμείβεται με 5.000 φράγκα το μήνα και δεν λαμβάνει μισθό δέκατου τρίτου μήνα θα πρέπει να πληρώνει στο κόμμα τουλάχιστον 30 φράγκα το χρόνο. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να υπολογίσετε:
5.000 επί 12 (=60.000), διαιρούμενο με το 1.000 (=60) διαιρούμενο με το 2 (=30).

Όσοι είναι οικονομικά ικανοί καλούνται να πληρώσουν πολλαπλάσιο από αυτό κατά την κρίση τους.

Εάν ένα μέλος αναφέρει προβλήματα όσον αφορά τη δυνατότητα πληρωμής της ελάχιστης συνδρομής του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει τη συνδρομή μέλους για το αντίστοιχο μέλος μεμονωμένα.

Γενικότερα, πρέπει να σημειωθεί ότι η ενεργή και εποικοδομητική δουλειά στο κόμμα είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική με τη συνδρομή των μελών.

Η συνδρομή των μελών καταβάλλεται στα υποτμήματα. Μεταφέρουν κατ’ αποκοπή ποσό 20 CHF ανά μέλος στην ταμειακή μηχανή του καντονιακού τμήματος ετησίως. Εάν ένα υποτμήμα δεν έχει τη δική του ταμειακή μηχανή, ολόκληρη η συνδρομή των μελών μεταφέρεται στο καντονικό τμήμα.

Το καντονικό τμήμα, με τη σειρά του, προωθεί το σταθερό ποσό ανά μέλος στην ταμειακή μηχανή του Ελβετικού Εργατικού Κόμματος.

Άρθρο 11 – Πειθαρχικά μέτρα

Τα πειθαρχικά μέτρα είναι:

 • Προειδοποίηση;
 • Verweis;
 • απόλυση ατομικών ή όλων των λειτουργιών στο κόμμα·
 • Pausierung einzelner Rechte oder der gesamten Mitgliedschaft;
 • αποβολή από το κόμμα.

Ο αποκλεισμός είναι σοβαρό μέτρο και μπορεί να αποφασιστεί μόνο μετά από συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο. Είναι ευθύνη της Πειθαρχικής Επιτροπής και μπορεί να εκφερθεί μόνο είτε εγγράφως είτε προφορικά αφού παραχωρηθεί το δικαίωμα ακρόασης. Η Πειθαρχική Επιτροπή ορίζει εύλογη προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Η απόφαση αποκλεισμού έχει άμεση ισχύ. Κάθε συνέλευση βάσης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία εντός τριάντα ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης. Η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η αποβολή μπορεί να εκδοθεί και από γενική συνέλευση υπό τους ίδιους όρους, αλλά χωρίς έφεση. Η προειδοποίηση και η επίπληξη ακολουθούν την ίδια διαδικασία, αλλά χωρίς έφεση.

Άρθρο 12 – Λήξη της ιδιότητας μέλους

Η ιδιότητα μέλους λήγει με γραπτή δήλωση παραίτησης στο διοικητικό συμβούλιο, με διαγραφή (βλ. άρθρο 11) ή με θάνατο του μέλους.

όργανα

Τέχνη. 13 – Όργανα

Τα όργανα του Εργατικού Κόμματος Aargau είναι:

α) τις βασικές συναντήσεις. Αυτά είναι

 • την ετήσια συνεδρίαση του καντονιού
 • η γενική συνέλευση του καντονιού
 • τις γενικές συνελεύσεις των υποτμημάτων

β) το στέλεχος του κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της (καντονιακής) πολιτικής γραμματείας και του αρμόδιου για τα οικονομικά

γ) τις συνελεύσεις των μελών των υποτμημάτων

δ) οι ομάδες εργασίας

ε) η Αναθεωρητική Επιτροπή

στ) η Πειθαρχική Επιτροπή

ζ) την επίβλεψη της συνέλευσης (ντιβάνι)

Άρθρο 14 – Ετήσια Καντονική Συνέλευση

Η ετήσια συνέλευση του καντονιού είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Είναι ανοιχτό σε όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος Aargau.

Συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Συγκαλείται επίσης εάν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών (ZGB Άρθ. 64, Παρ. 3).

Η ετήσια συνεδρίαση του καντονιού
α) καθορίζει την πολιτική γραμμή του κόμματος
β) εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πειθαρχική Επιτροπή.
γ) καθορίζει τους ελεγκτές (εάν αυτό καταστεί απαραίτητο σύμφωνα με το άρθρο 69β της ZGB)
δ) καθορίζει τη συνδρομή των μελών
ε) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις και λογαριασμούς.

Αυτές οι εξουσίες είναι αποκλειστικές.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπόλογο στην ετήσια συνέλευση.

Εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην ετήσια συνεδρίαση ή των μελών του κόμματος, μπορούν να υποβάλουν τα ψηφίσματα της ετήσιας συνεδρίασης σε γενική ψηφοφορία, δημοψήφισμα.

Η προσωρινή ημερήσια διάταξη της ετήσιας συνεδρίασης του καντονιού κοινοποιείται στα μέλη έξι εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κοινοποιούνται στα μέλη ένα μήνα νωρίτερα.

Η σύγκληση της έκτακτης ετήσιας γενικής συνέλευσης απαιτεί μόνο μια περίοδο 10 ημερών. Στη συνέχεια, οι προτάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να υποβληθούν απευθείας στη συνεδρίαση.

Άρθρο 15 – Γενική Συνέλευση καντονιών

Η γενική συνέλευση του καντονίου μπορεί να συγκληθεί από το διοικητικό συμβούλιο (συνήθως από την πολιτική γραμματεία) εάν υπάρχει λόγος.

Ασχολείται με τις τρέχουσες εργασίες του κόμματος μεταξύ των ετήσιων συναντήσεων.

Όλα τα μέλη καλούνται να παραστούν στις γενικές συνελεύσεις των καντονιών.

Άρθρο 16 – Υποτμήματα

Το Εργατικό Κόμμα Aargau περιλαμβάνει υποτμήματα που αναγνωρίζουν και συμμορφώνονται με αυτά τα καταστατικά.

Κάθε υποενότητα χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που την κάνει να διαφέρει από άλλες υποενότητες. Πιθανά χαρακτηριστικά είναι για παράδειγμα:

 • Τόπος κατοικίας σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, δήμο, γειτονιά ή οικισμό·
 • Δραστηριότητα σε συγκεκριμένο κλάδο ή συγκεκριμένη εταιρεία.

Τα υποτμήματα είναι αυτόνομα στο πλαίσιο των καταστατικών του Εργατικού Κόμματος Aargau και του Ελβετικού Εργατικού Κόμματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να δώσουν στον εαυτό τους το δικό τους καταστατικό, το οποίο ισχύει και για τα μέλη αυτού του υποτμήματος. Μεταξύ άλλων, μπορεί να αποφασιστεί ότι το υποτμήμα διαχειρίζεται το δικό του ταμείο και προωθεί την κατ’ αποκοπή συνεισφορά (βλ. άρθρο 10) στο ταμείο του Εργατικού Κόμματος Aargau.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαίρεση των τμημάτων σε τμήματα. Επιπλέον, 10 ή περισσότερα μέλη έχουν το δικαίωμα να σχηματίσουν δικό τους υποτμήμα.

Τα καθήκοντα των υποτμημάτων είναι η πολιτική συζήτηση και εκπαίδευση, η διαμόρφωση απόψεων και η διεξαγωγή κομματικών δραστηριοτήτων. Καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη της υποενότητας.

Τα υποτμήματα έχουν την αρμοδιότητα να επιλύουν προβλήματα στον τομέα αρμοδιότητάς τους και είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των αποφάσεων των καντονικών οργάνων.

Τα υποτμήματα πραγματοποιούν τις δικές τους γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο.

Κάθε υποτμήμα προτείνει τουλάχιστον τρία από τα μέλη του για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο στην ετήσια συνέλευση. Μεταξύ αυτών, πρέπει να εκπροσωπούνται πολλά φύλα.

Τα υποτμήματα μπορούν να εκλέγουν ανεξάρτητα αναπληρωτές για να ψηφίσουν στη θέση των εκλεγμένων αντιπροσώπων στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου όταν δεν είναι παρόντες οι εκπρόσωποι του τμήματός τους.

Το διοικητικό συμβούλιο του Εργατικού Κόμματος Aargau μπορεί να υποστηρίξει νέα ή μικρά τμήματα στο έργο τους εάν παρουσιαστεί προϋπολογισμός. Επιπλέον, μπορεί να υποστηρίξει όλα τα υποτμήματα σε μεγάλα έργα καντονιακού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 17 – Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον έναν και το πολύ δύο εκπροσώπους ανά υποενότητα. Ένα υποτμήμα έχει δικαίωμα σε δύο αντιπροσώπους μόνο εάν αποτελείται από 10 ή περισσότερα μέλη. Εάν μια υποενότητα έχει δύο εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να είναι διαφορετικού φύλου.

Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορούν να εκλεγούν μόνο όσοι έχουν προταθεί για εκλογή από το υποτμήμα τους.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και τον υπεύθυνο για τα οικονομικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει συνήθως κάθε μήνα. Είναι υπεύθυνος για την πολιτική και διοικητική διαχείριση του κόμματος μεταξύ των συνόδων της γενικής συνέλευσης του καντονιού. Τα μέλη ενημερώνονται τακτικά από το Εκτελεστικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και το αντικείμενο των συζητήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις συνελεύσεις έχουν όλα τα μέλη του κόμματος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:

 • Αποφασίζει για την πολιτική και οργανωτική υπόθεση του Εργατικού Κόμματος Aargau.
 • Καταρτίζει την πρόταση προϋπολογισμού για την προσοχή της ετήσιας συνεδρίασης.
 • Αποφασίζει για οικονομικά θέματα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.
 • Μπορεί να αποφασίσει ψηφίζοντας συνθήματα.
 • Συγκαλεί την ετήσια συνέλευση των καντονιών και, εάν το αποφασίσει, τις γενικές συνελεύσεις των καντονιών και τις προετοιμάζει.
 • Οργανώνει και χρηματοδοτεί ανεξάρτητα ομάδες εργασίας.
 • Μπορεί να αποφασίσει για το ανασταλτικό αποτέλεσμα ενός ψηφίσματος.
 • Χωρίζει τις υποενότητες.
 • Αποφασίζει για την εισαγωγή νέων μελών και τα κατανέμει σε υποτμήμα.
 • Προς τα έξω, το διοικητικό συμβούλιο έχει αντιπροσωπευτικό ρόλο.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τη λήψη αποφάσεων για θέματα που εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητάς του στην ετήσια συνέλευση του καντονιού ή στη γενική συνέλευση.

Το εκτελεστικό συμβούλιο έχει απαρτία στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου που συγκαλούνται, εάν είναι παρόντα τουλάχιστον το 50 τοις εκατό των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου.

τέχνη. 18 – Γραμματεία

Η Πολιτική Γραμματεία αποτελείται από δύο τουλάχιστον μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Το ένα φύλο δεν πρέπει να αποτελεί περισσότερο από το μισό.

Η γραμματεία διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις του κόμματος μεταξύ των συνεδριάσεων του εκτελεστικού συμβουλίου. Η γραμματεία προτείνει την ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 19 – Ο οικονομικός υπεύθυνος

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον οικονομικό υπεύθυνο, ο οποίος αποτελείται από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Ο υπεύθυνος για τα οικονομικά αναφέρεται τακτικά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο για την κατάσταση των οικονομικών και ανακοινώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις.

Το ταμείο καντονίου χρηματοδοτείται από α) τις εισφορές των μελών του Εργατικού Κόμματος του Aargau ή τα εφάπαξ (βλ. άρθρο 10), β) Δωρεές, κληροδοτήματα, συλλογές και έσοδα από εκδηλώσεις.

Τέχνη. 20 – Revisionskommission

Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από την ετήσια συνέλευση του καντονιού και αποτελείται από δύο ελεγκτές και δύο αναπληρωτές.

Η ελεγκτική επιτροπή συγκαλείται όταν ο νόμος απαιτεί ότι η λογιστική πρέπει να ελέγχεται σωστά (ZGB άρθρο 69β).

Άρθρο 21 – Πειθαρχική Επιτροπή

Η γενική συνέλευση του καντονιού διορίζει την πειθαρχική επιτροπή. Αυτό αποτελείται από τουλάχιστον δύο άτομα διαφορετικού φύλου. Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να εκλεγούν στην Πειθαρχική Επιτροπή.

Άρθρο 22 – Εποπτεία της συνεδρίασης (Divan)

Στην αρχή κάθε βασικής συνεδρίασης, ο επόπτης της συνεδρίασης εκλέγεται από τα άτομα που συγκεντρώνονται αυτήν τη στιγμή. Αυτό αποτελείται από τουλάχιστον δύο άτομα διαφορετικού φύλου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν για να επιβλέπουν τη συνεδρίαση.

Ο Επόπτης της Συνέλευσης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της πειθαρχίας των συζητήσεων και της συμμόρφωσης με το Καταστατικό.

μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 23 – ΜΜΕ του κόμματος

Η επίσημη διαδικτυακή διεύθυνση του κόμματος είναι pda-ag.ch.

Σημαντικές πληροφορίες (π.χ. η πρόσκληση σε βασικές συνεδριάσεις του καντονικού τμήματος) θα αποσταλούν με e-mail.

Επιπλέον, υπάρχει μια συνομιλία στην εφαρμογή Signal, η οποία θεωρείται η επίσημη πλατφόρμα επικοινωνίας. Κατόπιν αιτήματος, κάθε μέλος θα προσκληθεί στη συνομιλία.

Μόνο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ορισμένες ομάδες εργασίας έχουν δικαιώματα διαχείρισης στον ιστότοπο, την πλατφόρμα επικοινωνίας και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν πρόκειται να δημοσιευθούν πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος σε μια εφημερίδα, συνήθως λαμβάνονται υπόψη οι εφημερίδες στο μέλλον (vorwaerts.ch) ή/και η gauche hebdo (gauchebdo.ch).

Το Εργατικό Κόμμα Aargau διατηρεί προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόνο τα μέλη της Ομάδας Εργασίας Μέσων (“Ομάδα Μέσων”) εξουσιοδοτούνται να δημοσιεύουν στα Επίσημα Προφίλ.

Τέχνη. 24 – Λογότυπο

Το λογότυπο που εμφανίζεται στην κορυφή αυτών των καταστατικών είναι το επίσημο λογότυπο του Εργατικού Κόμματος Aargau.

Το λογότυπο μπορεί να αλλάξει μόνο από μια καντονική βασική συνέλευση. Για αυτό απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων.

Με την προφορική συναίνεση της υποενότητάς του, κάθε μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί το λογότυπο, μέρη ή παραλλαγές αυτού, για δημόσιες εμφανίσεις και εκστρατείες (στο διαδίκτυο ή έντυπα), εφόσον αυτό γίνεται στο πλαίσιο των σκοπών του Εργατικό Κόμμα Aargau (βλ. άρθρο 3).

Διάφορα

Άρθρο 25 – Τροποποιήσεις καταστατικού

Οι τροποποιήσεις αυτών των καταστατικών πρέπει να εγκρίνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων στην ετήσια συνέλευση.

Άρθρο 26 – Διάλυση του κόμματος

Η διάλυση ή η συγχώνευση με άλλες πολιτικές δυνάμεις μπορεί να γίνει μόνο μετά από συζητήσεις σε ετήσια συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Η ετήσια συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαβούλευση με όλα τα μέλη μέσω αλληλογραφίας. Η διάλυση ή η συγχώνευση μπορεί να αποφασιστεί μόνο με τη συγκατάθεση των δύο τρίτων των συμμετεχόντων στην ετήσια συνέλευση ή των δύο τρίτων των μελών που πληρώνουν σε περίπτωση ταχυδρομικής ψήφου.

Η διάλυση θα τεθεί σε ισχύ ένα χρόνο μετά την επίλυση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα περιουσιακά στοιχεία ή το υπόλοιπο θα δεσμευτούν και θα τεθούν υπό την ευθύνη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ελβετικού Εργατικού Κόμματος. Το έτος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ιδρύματος ή για τη συμμετοχή σε ένα ίδρυμα που καλύπτει τις ανάγκες του κόμματος. Στο τέλος της περιόδου, τα περιουσιακά στοιχεία θα καταβληθούν στο ίδρυμα, εκτός εάν απαιτούνταν να επανεκκινήσουν το τμήμα.

Άρθρο 27 – Μεταβατικές διατάξεις

Αυτά τα καταστατικά τίθενται σε ισχύ μόλις το Ελβετικό Εργατικό Κόμμα καταγράψει τη συμμόρφωσή του. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για αυτό και στη συνέχεια για τη διαβίβαση του καταστατικού στο εμπορικό μητρώο.

Το PdA Aargau ξεκινά με τις δύο υποενότητες Brugg και Lenzburg.