PDA Aargau

ፕሮግራም ፒ. ዲ.

ማሕበራዊ ሃብቲ ኣብ ስራሕ እተመስረተ ስለ ዝዀነ ስራሕ ንዅሎም ሰባት መሰረታዊ መሰል እዩ ። ነፍሲ ወከፍ ስራሕ ኣገዳስን ሕደ ዋጋ ዘለዎን እዩ ። ነቲ ደቅሰብ ዚገብርዎ ምዝመዛ መወዳእታ ኽንገብረሉ ንደሊ ኢና ። ዝለዓለ ደሞዝ ዝሓጸረ ናይ ስራሕ ሰዓታት ሓድሽ ሕጊ ሸቃሎ ንምትእትታው ከምኡውን ቤት ፍርዲ ሸቃሎ ንምርካብ ንቃለስ ኣሎና ።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • መሰል ስራሕ
 • እንተ ወሓደ CHF 4500 (CHF 24.75 ኣብ ሰዓት) ከምኡውን ነቶም ሰልጠንቲ ኣብ ዓዓመት እናወሰኸ ዚኸይድ ትሑት ደሞዝ ምኽፋል
 • መእተዊ እቲ ዝለዓለ ደሞዝ+
 • ናይ መበል 13 ወርሒ ሕጋዊ ደሞዝ ምትእትታው
 • ምሉእ ሰራሕተኛታትን ካሕሳ ደሞዝን ዘለዋ 35 ሰዓት እተጀመረላ ሰሙን
 • ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓት ዚወስድ ዝለዓለ ናይ ስራሕ ግዜ
 • ኣብ ኢንዱስትሪ ምዕባለ 4.0 ተመርኲስካ ብዛዕባ መኽሰብ ዝኽፈል ተወሳኺ ገንዘብ
 • ናይ ድኳን መኽፈቲ ሰዓትን ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 11 ሰዓት ንምኽፋት ዚግበር ግዜን
 • ካብ ስራሕ ንኸይስጐጉ ዕቝባ ብምርካብ ናብ ስራሕ ናይ ምእታው መሰል ከምኡውን ግዝያዊ ስራሕን ናይ ምብጻሕ ስራሕን ብምእጋድ ሓደገኛ ዕዮ ምጥፋእ
 • ብንግዳዊ ትካላት ዚምወል ቀጻሊ ናይ ሞያ ስልጠና ናይ ምርካብ መሰል
 • ኣብ ስራሕ ዘሎ ድሕንነትን ጥዕናን ከምኡውን ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ተቘጻጸርቲ ድሕንነት ናይ ምምራጽ መሰል
 • ተቘጻጸርቲ ሸቃሎ ንዝገበርዎ መርመራ ኸምኡውን ነቲ እተፈጸመ ጥሕሰት ብዝገበርዎ ጽኑዕ መቕጻዕቲ ዘይተነግረ መርመራ
 • ምሉእ መሰል ናይ ምትሕብባር መሰል ዘለዎ ዋዕላታት ስራሕ ምትእትታው
 • መሰል እቶም ደሞዝ ዚኽፈሎም ሰባት ኣብ እዋን ስራሕ ምእካብ
 • ቅዋማዊ መሰል ውግእ
 • ማዕረ ደሞዝ ዘይክፈለን ኩባንያታት ዜምጽኦ ገንዘባውን ሕጋውን ሳዕቤናት
 • ብዘይ ገለ ምኽንያት ብዝሒ ህዝቢ ምእጋድ
 • ነተን ብዙሕ ገንዘብ ዜዳልዋ ኩባንያታት ዚኸውን መቝሽሽ ምእጋድ
 • ደሞዝ ንምድርባይን ንታሕቲ ውዕል ምግባርን ዚግበር ንጡፍ ቃልሲ
  ንኣብነት ኣብ ከም ኡበር ዝኣመሰላ ኩባንያታት ናይ ሓሶት ስራሕ ምርካብ ተኣጊዱ ነበረ። እቲ ምስ ስራሕ ዚተሓሓዝ ርክብ ብመሰረት ሕጊ ሸቃሎን ምስኡ ብእተተሓሓዘ መሰላት ሰራሕተኛታትን ኪቈጻጸር ኣለዎ
 • ኣብ ምእካብ ዚርአ ኣድልዎ ደው ምባል
 • ሓይልካ ምሕዳሩ ኸም ሕማም ስራሕ ጌርካ ምግላጽ

ብናጻ ናይ ነዊሕ ግዜ ምልምማድ ምኽልካል

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ሶሻሊስት ማሕበረሰብ ዝሰርሖ ስራሕ ንሰባትን ተፈጥሮን ብምምዝማዝ ዘይኰነስ ብዅሉ ብልጽግና ኢዩ ዘገልግል!

ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ሕርሻን ምግብን ዝግበር ውሳነ በቲ ካብ እተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ዓበይቲ ውዕላትን ውዕላት ናጻ ንግድን ኢዩ ዝውሰን ዘሎ። ሓረስቶትን ስዊዘርላንዳውያንን ብዛዕባ እቲ ኺበልዕዎ ዚደልዩ ምግቢ ብርእሶም ኪውስኑ ቘሪጽና ኢና ። ኣጠቓቕማ ባልዕ ኣጸቢቑ ንኽንኪ ንጽዕር ኣሎና ። በዚ ኸምዚ በብቝሩብ ኢኮሎጅያዊት ስዊዘርላንድ ክንረክብ ንደሊ ኢና። ዕላማኡ ንከሚካላት ብባዮሎጅያዊ ተዋጽኦታት ዚትክእ ቀጻልን ቍጠባውን ኢኮሎጅያውን ማሕበራውን ሕርሻ እዩ ።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • ንዅሎም ሰባት ጥዑይን ዞባኣውን እኹል ምግቢ ምርካብ
 • ነቲ ኽቡር ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ማለት ንመሬትን ዘርእን ዜዕቍብ እተፈላለየን ኣከባብያውን ሕርሻ ። ንዅሉ እቲ ንተጠቀምቲ ዚጐድእ ነገራት ምሕዳጉ (GMO ናጻ ወዘተ)
 • ንኣሽቱ ትካላት ንሰራሕተኛታተን ኣብ ወርሒ እንተ ወሓደ 4500 CHF ደሞዝ ምእንቲ ኺኸፍላ ኣብ ሰሙን ድማ 35 ሰዓት ኪሰርሓሎም ይኽእል እዩ
 • ሉዓላውነት ምግቢ ውሕስነት ዚህብ ናይ ሕርሻ ፖሊሲ ሓረስቶት ክብረቶም ሓልዮም ምእንቲ ኺነብሩ ዋጋታት ይውስኖን የዕቍቦምን ምግቢ ዞባ የደንፍዕን እዩ።
 • መዐቀኒ ምህርቲ ብመሰረት መምርሒታት ሕብረት ሶቭየት ዘይኰነስ ከከም ድሌት ሕርሻን ዓደግትን እዩ ። ከም ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ስዊዘርላንድ ነቲ ናይ ካሲ ደ ዲጆን መሰረታዊ ስርዓት ክትገድፎ ኢና እንደሊ
 • ምህርቲ ናይቲ ዓዲ ዘተባብዕን ብቐጥታ ዝሽየጥን ከምኡውን ንኣውቶቡስ መግቢ ኣጸቢቑ ዝቕይድን ናይ ሕርሻ ፖሊሲ
 • ሕርሻ ዚግበረሉ ቦታታት ብሕልፊ ኸኣ ብዝሕን ዓይነትን ሕርሻ (ዑደት እኽሊ) ምዕቃብ
 • ሕርሻ ፋብሪካ ኣብቅዐ
 • ምትሕብባር እቶም ብቐጥታ ምስ ኣፍረይቲ ዚሰርሑ ዓደግቲ
 • ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ቘልዑ ብዛዕባ ኣከባብያን ሕርሻን ዝያዳ ፍልጠት ከም ዚሰፍን ምግባር
 • ካናቢስ ምፍራይን ምሻጥን ምብላዕን ሕጋዊ ምግባር
 • መንግስቲ ንኣከባብያዊ ምሹእ ሜላታት ሕርሻ ይድግፎ
 • ኣንጻር ጐሓፍ ምግብን ጕድኣትን እተገብረ ውጽኢታዊ ስጕምትታት

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ምስ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት ዚሰማማዕ ኣቀማምጣ እቲ ገጸ ምድሪ ምስ ተፈጥሮን ምስ ኣገልግሎት እቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ሰባትን ዚሰማማዕ እዩ።

ኵነታት ጥዕና ተጻዋርነት ዘይብሉ ዀይኑ ኣሎ ። ናይ ሓሶት-ሊቤራል ስርዓት እተወደበ ምትላል ማለት ሕጊ መድሕን ጥዕና (KVG) ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ደረት ገይሩ እዩ። እቲ ዚኽፈል ገንዘብ በብዓመቱ ይፍንጀር ኣሎ ። እቲ ዚኽፈል መጠን ገንዘብ ነቶም ሸቃሎ ኣዝዩ ጐዳኢ እዩ ። ብፍላይ መብዛሕትኡ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝዀነ ሕክምናታት ስለ ዘይሽፈን መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይ መሰረታዊ ኽንክን እዩ ዚግበር ። ዓብዪ ለውጢ የድሊ ።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • ማሕበራውን ህዝባዊን እተመቓቐለን ኣገባብ ጥዕና
 • ሓደ ትካል መድሕን ጥዕና
 • ምስ ኣታዊኻን ምስ ንብረትካን እተተሓሓዘ ኽፍሊት
 • ስርዓት ፍራንሻይዝ ምጥፋእ
 • መእተዊ መድሕን ስኒ
 • ሆስፒታላት ብውልቂ ኣይምብጽሓን
 • ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ መራኸቢ ሆስፒታላት ምዕቃብን ነቲ "ምኽንያታዊ ምግባር" ተባሂሉ ዚጽዋዕ ደው ምባልን ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ኻብ ምንካይ ሓሊፉ ኻልእ ትርጕም የብሉን
 • መንግስቲ ንብሕታዊ ሕሙማት ዚህቦ ደገፍ ምቍራጽ
 • ዋጋ መድሃኒታትን ደሞክራስያዊ ምቍጽጻርን ንምንካይ ተባሂሉ ናይ መድሃኒት ኢንዱስትሪ ሃገራውነት ከም ዝህልወካ ምግባር
 • ብዛዕባ ዋጋ ሓሽሽ ብሩህ ምዃን
 • መወዳእታ እቲ "ጸሊም ዝርዝር" ኩባንያታት መድሕን ጥዕና

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ኣብ ሕብረተሰብ ሶሻሊስት ምሉእ ብምሉእ ህዝባዊ ኰነ ናጻ ኣገባብ ጥዕና ኽሳዕ ዚስራሕን ክንክን ጥዕና ኸም መሰል ጌርካ ኽሳዕ ዚርአን ውሕስነት ክሳዕ ዚወሃቦን እዩ ።

ንመነባብሮ ዜድሊ መንበሪ ቦታ ደኣ እምበር መኽሰብ ወነንቲ እቲ ንብረት ኣመና ኸም ዚውስኽ ኣይገብርን እዩ ። ዋጋ ዘለዎ ኣባይቲ መሰረታዊ መሰል እዩ ። ጽሬት እቲ ኣፓርታማ ምስ ናብራን ጥዕናን ኣጸቢቑ ይተኣሳሰር እዩ ።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • መሰል መንበሪ፣ ንዅሎም ዚኽፈል ኣፓርታማታት
 • መወዳእታ ስደት
 • መንግስቲ ነቲ ክራይ ገዛ ዚቈጻጸሮ ፦ ነፍሲ ወከፍ ኣፓርታማ ተመዝጊቡ ኣሎ ፣ ነፍሲ ወከፍ ኣፓርታማ ድማ ቍጽጽር ዚግበረሉ ዋጋ ኣለዎ ። እቲ ዘሎ ክራይ ክምርመር ኣለዎ
 • ብዛዕባ ኣባይቲ ዀነ መሬት ግምታዊ ሓሳባት ምሃብ ተኣገደ
 • ናይ ዘይንቀሳቐስ ንብረትን ህንጸት መሬትን ኣብ ምሻጥ ንዋጋ ግብሪ ምምሕዳራትን ናይ ኣባይቲ ምትሕብባርን ናይ ምእባይ ሓፈሻዊ መሰል
 • ንህዝባዊ ንብረት ኣብ ሕጊ ህንጸት ጥራይ ኢድካ ምሃብ
 • ሃገራውነትን ደሞክራስያዊ ምቍጽጻርን ዘይንቀሳቐስ ንብረት
 • ህንጸት ሕሱር ኣፓርታማታት
 • ነቶም ተኻረይቲ ዚኽፈል ክፍሊት ምውጋድ
 • ኣባይቲ ብውልቂ ኣይምብጻሕ
 • ንእተሸገሩ ሰባት ናብራ ምንባርን ብቐሊሉ ምርካብን
 • ናይ ምትሕብባርን ተሳትፎ ናይ ኣባይቲ ፕሮጀክትታት ዝግበር ደገፍ
 • ተኻረይቲ ቝጠባዊ ጸገማት ኬጋጥሞም ከሎ ኤለክትሪክን ማይን ምጥፋእ ኪኽልክል ኣለዎ
 • ምዕናው ተኣገደ ማሕበራዊ ተቐባልነት ዘለዎ ሓድሽ ፕሮጀክትታት ህንጸት ድማ ተወሰኸ
 • ካብ ቤት ማእሰርቲ ንኸይስጐጉ እተገብረ ሰፊሕ ዕቝባ
 • ከቢድ ዕሽሽ እተባህለ ህንጻታት ብግዴታ ምዝመዛ

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ምስ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት ኣብ ልዕሊ መሬት ናይ ምቍጽጻር ብሕታዊ ስልጣን ናብ ናይ ምጥቃም መሰል ክሳዕ ዝቕየር ኢዩ ።

ሕብረት ሶቭየት ንረብሓታት እቶም ገዛእትን ዓበይቲ ትካላትን ናይ ርእሰ - ቕትለትን ኢምፐርያሊዝምን ንምግባር የገልግል ኢዩ ። እቲ ኣብ መንጎ ስዊዘርላንድን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን እተገብረ ድርብ ስምምዓት ነቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ናይ ኒዮሊቤራል ፖሊሲታት ዘደልድሎ ኢዩ ። ኣብ ከም ተጻዋርነት ሓድነት ሰላም ጸረ-ፋሽዝም ዝኣመሰለ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ተመርኲስና ናብ ኣውሮጳ ኽንከይድ ቈሪጽና ኢና።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • ንረብሓታት ሓፈሻዊ ህዝቢ ምእንቲ ኼገልግል ምስ ሕብረት ኤውሮጳ እተገብረ ዳግመ-ምምይያጥ
 • ነዚ ስጕምትታት እዚ ምስፋሕ ከምኡውን ነዚ ንምትግባር ዜድሊ ገንዘባውን ሰብኣውን ሃብቲ ምስፋሕ
 • ስዊዘርላንድ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣይኣተዋን
 • ስዊዘርላንድ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣይኣተዋን
 • ኣብ ውግእ ብንጥፈት ወይ ብዘይምቍራጽ ምስታፍ ምእባዩ ከምኡውን ምስ ከም ናቶ ዝኣመሰላ ሃጸያዊ ኺዳን ንዝነበረ ዅሉ ርክብ ምብትታን
 • ምስ ረብሓታት እቶም ሰራሕተኛታት ዚጻረር ንስዊዘርላንድ ከኣ ብሓደ ወገን ንመሰላት ሕብረት ኤውሮጳ ኸም እትቈጻጸር ዚገብር ናይ ስነ-ስርዓት ውዕላት የልቦን

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ንጥቕሚ ሰራሕተኛታት ኢላ ጽኑዕን ኢኮሎጅያውን ኣውሮጳ ሰላም ክሳዕ እትረክብ ኢዩ ።

ጠንቂ ኣከባብያዊ ጸገማት ስስዐ ዝመልኦ መኽሰብ ንምርካብ ዚግበር ስስዐ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ንግዲ ንተፈጥሮ ብዘይ ንሕስያ ምምዝማዝ እዩ ። ጥዑይ ሃዋህው ግን ንዅሉ ሰብ ጽቡቕ እዩ ።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • ህጹጽ ኵነታት ኣየር ከም ዘሎ ኣዊጅካ
 • ንህይወት ዘድሊ ነገራት (ማይ ኤለክትሪክ ሙቐት ከምኡውን ካልእ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት) ኣብ ኢኮሎጅያዊ ኣጠቓቕማኦም ውሕስነት ንምሃብ ኣብ ትሕቲ ቝጽጽር ህዝባዊ ትካላት ክቕጽል ኣለዎ ።
 • ብኡንብኡ ኑክልየሳዊ ጸዓት ምጥፋእን ብኸም ናይ ጸሓይ ጸዓት ዝኣመሰለ እተሓደሰ ሓይሊ ምትካእን
 • ሃገራውነትን ደሞክራስያዊ ምቍጽጻርን ኩባንያታት ጸዓት
 • ከም ብሓድሽ ዚሕደስ ሓይሊ ንምድንፋዕ ዚግበር ህዝባዊ ወፍሪ
 • ናይ ኩባንያታት ኤለክትሪክን ማይን ወጻኢታት ኣይነከየን
 • እቲ "ቐጠልያ ሕጊ" (ካብቲ ኽህቦ ዝኽእል ንላዕሊ ተፈጥሮ ምውሳድ ክልኩል) ኣብ ቅዋም ግዴታዊ ብቕዓት ኢዩ
 • ንውልቀ-ሰባትን ኩባንያታትን ዚኸውን መጠን መነባብሮ ንምንካይ ዚሕግዝ መደብ ወፈያ
 • እቲ ምስ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ እተገብረ ውዕላት ጸዓት ኣብ ኤውሮጳ ንኣከባብያዊ ምሹእ ፖሊሲ ጸዓት ኬረጋግጽ ኣለዎ
 • ናይ ምድንፉዕን ናጻ ኣጠቓቕማ ህዝባዊ መጓዓዝያ
 • ናይ መገዲ ትራፊክ ናብ መገዲ ባቡር ምቕያር
 • ባልዕታት ኣመና ምንካዩን ኣብ ግሊፎሰት ብኡንብኡ ምእጋዱን
 • ህዝባዊ ገንዘብ ካብ ነዳዲ ዘይቲ ምውጻእ
 • እተን ስዊዘርላንዳውያን ኩባንያታት ኣብ ነዳዲ ዘይትን ኣብ መዐደኒ ኦፐንካስትን ዘውጽኣኦ ወፍሪ ተኣገደ
 • ምስ መደብ እተገብረ ዕሸል ምቅላስ
 • ኣብ ልዕሊ ብከላ ኢንዱስትሪ እናወሰኸ ዚኸይድ ቍጽጽርን መቕጻዕትን
 • ማሕበራውን ኣከባብያውን መዐቀኒታት ኣብ ዕዳጋ ፍርያት ምጥባቕ
 • እታ "ኢኮሳይድ " እትብል ቃል (ከቢድ ኣከባብያዊ ጕድኣት ዜስዕብ ገበን) ኣብ ሕጊ ገበን ኣፍልጦ ምሃብን ምእታውን
 • ካብ መጠን ዝሓለፈ መዐሸጊ ናውቲ ንምክልኻል እተገብረ ስጕምትታት
 • ዕቝባን ምድንፋዕን እተፈላለዩ ዓይነት ኣትክልትን
 • ምስ ዕቝባ ኣከባቢ ብምስምማዕ ኣብ መጻኢ ዘተኰረ መደብ ቦታ
 • ኣብ ህዝባዊ መሬት ዚርአ ንግዳዊ ረክላማት የልቦን

ኣይነዕርፍን ኢና ።...

ክሳዕ እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት እተመደበ ቝጠባ ኣቕሑ ብግቡእ ከም ዚዝርጋሕን ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ኸም ዚሕሉን የረጋግጽ።

ትምህርታዊ ትካላት ንሕብረተሰብ የንጸባርቓ እየን ። እዚ ኸኣ ንቝጠባ እንታይ ክንጥቀመሉ ኸም እንኽእል ናይ ምምሃር ዝንባለ ኣለዎ ። እዚ ምስቲ ምዝመዛን ደርባዊ ኣገዛዝኣን ንኽንሰግር ዜኽእለና ትምህርቲ ኺነጻጸር ከሎ ኣዝዩ እተፈልየ እዩ ።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • መንግስቲ ንህዝባዊ ትምህርታዊ ትካላት ገንዘባዊ ደገፍ ኪገብረለን ከሎ
 • ወለዶም መንበሪኦም ብዘየገድስ ነቶም ሰራሕተኛታትን ስደተኛታትን ቈልዑ ንምስፍሕፋሕ ዕላማ ተገብረ
 • ብናይ ብሕቲ ትካላት ኣብ ከም መምሃሪ መጻሕፍቲ ዝኣመሰለ ትሕዝቶ ምርምርን ትምህርትን ጽልዋ ኸይገብር ምኽልካል
 • ኣብ ምትሕብባርን ሓባራዊ ሓላፍነትን እተመርኰሰ ብዲሞክራስያዊ መገዲ ዚመሓደር ቤት ትምህርቲ
 • ንዅሉ ሰብ ካብ ክሬቸ ኽሳዕ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ እንተላይ ንኢደ ጥበብ ዚወሃብ ናጻ ትምህርቲ
 • ክሳዕ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ግዴታውን ናጻን ትምህርቲ
 • ንዅሎም ሰልጠንቲ እንተ ወሓደ ንኽልተ መዓልቲ ዚኸውን ቤት ትምህርቲ ሞያ
 • ቅድሚ ግዜኻ ምምራጽ ምእንቲ ኸይጠፍእ እቲ ብግዴታ ኣብ መባእታዊ ደረጃ ዚስራዕ ስርዓት ቤት ትምህርቲ ምጥፋኡ ነቲ ምሉእ መዓልቲ ዚወስድ ሰፊሕ ቤት ትምህርቲ ዚድግፍ እዩ
 • ካብ ዝተሓተ ደረጃ ዚወሃብ ትምህርቲ ጾታዊ ርክብ እንተላይ ሕቶታት ኤልጂቲቢ
 • ቍጠባዊ ደገፍ ኵሎም እቶም ዜድልዮም ተመሃሮን ሰልጠንትን
 • ናይ መንግስቲ ስልጠና ኣብያተ - ትምህርቲ ብምድንፋዕ ዝያዳ ስልጠና ዝህብ ቦታታት
 • ምዕባለ መሰላት ሰልጠንቲ ኸምኡውን ዝሓሸ ዕቝባኦም
 • ኣብ መባእታዊ ዀነ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዚመሃሩ ብዙሓት መምህራን
 • ንማሕበራውን ማሕበራውን ሓቅታት ህይወት ቈልዑ ብዝሓሸ መገዲ ምእንቲ ኽርድእዎ ንመምህራን ቀጻሊ ስልጠና ይወሃበን
 • ዝለዓለ ደረት ቍጽሪ ተማሃሮ ኻብ ክሬቸ ኽሳዕ መወዳእታ ትምህርቲ
 • ናይ መምህራን ናይ ምምሃር ሰዓታት ምንካይ
 • ንጡፍ ሓሽሽን ኣልኮላዊ መስተን ትምባኾን ምክልኻል
 • ገለልተኛ ዝዀነ ቤት ትምህርቲ
 • ኣብ ኣብያተ - ትምህርቲ ምስ ምድንዳን ምቅላስ
 • ብፍላይ ኣብ ዩኒቨርሲቲታትን ኮለጃትን ኢደ ጥበብን ምስ ጾታዊ ምሽጋር ዚግበር ቃልሲ
 • ኣብ ዓውዲ ጸዓት ንዚግበር ለውጥታትን ንኣከባቢ ኣብ ግምት ዜእቱ ስልጠና ሞያ
 • ጸገማትን ስንክልናን ንዘለዎም ቈልዑን መንእሰያትን እተገብረ ደገፍ

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት ዚወሃብ ትምህርቲ ንቝጠባዊ ረብሓታት ዘይኰነስ ባህርያትን ማሕበረሰብን ምምስራት እዩ ዜገልግል ።

ኣህጉራዊ ሓድነት መሰረታዊ ዋጋ ሰልፊ ሸቃሎ ኢዩ ። ነቲ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ጋግ ንምቕናስ ቈራጽነት ዝገበረት ስዊዘርላንድ ኢና እንደሊ። ሰላም ንምግባር ቈራጽነት ዝገበረት ስዊዘርላንድ ።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • እቲ ንውትህድርና እተዋህበ ገንዘብ ምጥፋእ
 • ናውቲ ውግእ ምሻጥ ተኣገደ
 • ኵሎም ኣባላት ዕጡቓት ሰራዊት ስዊዘርላንድ ናብ ወጻኢ ሃገር ምስ ተመሓላለፉ ። ው. ሕ. ሃ.
 • ምስ ሰራዊት መንግስትታት ኔቶ እስራኤል ከምኡውን ምስ ነገስታት ወሽመጥ ዚግበር ወተሃደራዊ ምትሕብባር ብኡንብኡ ኣቋረጸ
 • ስዊዘርላንዳውያን ኣብ ፕሮጀክትታት ሰራዊት ኤውሮጳ ኣይሳተፉን እዮም (ፐስኮ)
 • ደገፍ ርእሰ-ውሳነን ልዑላውነት ህዝብታትን ኣንጻር ኢምፐርያሊዝም
 • ምስ ዝማዕበላን ዝማዕበላን ሃገራት ዝግበር ፍትሓዊ ናይ ንግዲ ርክባት ከምኡውን ምትሕብባር ዕቤት እንተ ወሓደ 1 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ሓፈሻዊ ፍርያት ኢዩ
 • ኮንፊደረሽን ስዊዘርላንድ ንመንግስቲ ፍልስጥኤም ኣፍልጦ ምሃብ
 • ኣብ ልዕሊ ኩባ እተገብረ ዕንቅፋት ኣብቅዐ ። መንግስቲ ስዊዘርላንድ ነዚ ንምግባር ብንጥፈት ኪዓዪ ኣለዎ
 • ስዊዘርላንድ ኣብ ልዕሊ ቬንዝዌላ ዘውጽኣቶ ዘይሕጋውን ዘይሕጋውን መቕጻዕቲ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ዚጻረር ምዃኑ
 • LBD-40 መጥፍኢ ነተጕቲ ምፍራይን ምጥቃምን ምውጻእን ምኽልካል (ከም ሽጉጥ ዝኣመሰለ ተሪር ናይ ጎማ ፕሮጀክትታት ምጥቃም)
 • ኣጽዋርን ሰራዊትን ምንካይ ከምኡውን ባጀት ሰራዊት ምንካይ
 • ሓደስቲ ጀት ተቓለስቲ ኣይህልዋን
 • ናጻ ምርጫ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ምስ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ማዕረ ኪኸውን ኣለዎ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣጋጣሚ ይኸፍተለን
 • ውሽጣዊ ድሕንነት ንምዕቃብ ወይ ኣንጻር ስደተኛታት ኣብ ዘሎ ዶባት ሰራዊት ኣይወፈየን
 • ስዊዘርላንድ ኣብ ውዕል ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ተሪፋ ኣላ

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ውግእ ዘምጽኦ ሓደጋ ኣብ ሕብረተሰብ ሶሻሊስት ክሳዕ ዝውገድ ኢዩ ።

ምስ ጾታዊ ርክብን ስነ-ምግባራዊ ኣረኣእያን ቈራጽነትን ቀጻልን ቃልሲ እንተ ዘይህሉ ነይሩ ማሕበራውን ማሕበራውን ለውጥታት ክግበር ኣይክእልን ኢዩ። እዚ ቓልሲ እዚ ንዅሎም ሰባት ዝትንክፍ ኢዩ ከመይሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማዕረ ዝዀነሉ ሓድነት እተመስረተ ሕብረተሰብ ምህናጽ ኵሉ ሰብ ተርጐምቲ ዘገርም ኣንስቲ ከምኡውን ሰብኡት ብሓባር ዝሓትት ኢዩ።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • ማዕረ ደሞዝ ኣንስትን ሰብኡትን ከም ዚኽበር ምግባር
 • ኩባንያታት ነቲ ኣብ መንጎ ደሞዝ ጾታ ዘሎ ጋግ ንምውጋድ ዘለወን ሕጋዊ ግዴታ
 • እንተ ወሓደ ንዓመትን መንፈቕን ዚኽፈል ናይ ወለዲ ዕረፍቲ ኣብ ናይ ሕርስን ናይ ኣቦን ዕረፍቲ ተመቕለ ከምኡውን እቲ ስራሕ ምስ ተመልሰ ኸይስጐጕ ተኸልከለ
 • ክሳዕ 13 ዓመት ዝዕድሚኡ ብሉጽን ብዋጋ ዘይሽነን ክራባታን ኣባይቲ ሕጻናትን ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ዚግበር ክንክንን ውሕስነት
 • ዕድመ ጡረታ ደቂ ኣንስትዮ ኣይወሰኸን
 • እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዚወርድ ዓመጻ ኸም ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ገይሩ ዚገልጾን ኣፍልጦ ዚህብን ኣህጉራዊ ውዕል ኢስታንቡል ምትግባር
 • ካብ ጾታዊ ዓመጻ ምዕቈብ
 • ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ልዕሊ ኣካላቱ ርእሰ-ውሳነ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎ እዚ ኸኣ ብፍላይ መከላኸሊ ጥንሲ ንኽረክብን ጥንሲ ንኸቋርጽን ውሕስነት ዝህብ ኢዩ
 • ካብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ንደሓር ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ዚወሃብ ትምህርቲ ብፍላይ ምስ ጾታ ምስ ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ከምኡውን ምስ ኣድልዎ ዚተሓሓዝ እዩ
 • ነቲ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ጽሬት ደቂ ኣንስትዮ ዚኽፈል ተወሳኺ ግብሪ ምጥፋእ መሰረታዊ ኣቕሑ ጌርካ ዘይርአ ፍርያት ጌርካ እዩ ዚኽፈል
 • ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዚወርድ ኵሉ ዓይነት ዓመጻ ንምክልኻል ዚግበር ወፈራታት ምትግባር
 • ንእተፈላለየ መንነት ጾታ ዜኽብር ኣብ ኵሉ ደረጃታት ቤት ትምህርቲ ዚወሃብ መደብ ትምህርቲ
 • ንደቂ ኣንስትዮ ዚኸውን ገንዘባዊ ዓቕምን ጥሪትን ውሕስነት

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ኵሉ ጾታ ዘይማዕርነት ከም ቅርስታት ናይ ርእሰ-ኸተማ ኽሳዕ ዚኸውን።

ዓሌትነት ነቲ ናይ ርእሰ - ማልነት ስልጣን ዘለዎ ርክብ ኣብ ምክንኻን ኣበርክቶ ገይሩ ኢዩ ። መጋረዲ ነቶም ሰራሕተኛታት ይኸፋፍሎምን ካብ ናይ ሓቂ ጸገማት ህዝቢ የስግልን እዩ።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • ፓስፖርት ስዊዘርላንድ ንዅሎም እቶም ኣብ ስዊዘርላንድ እተወልዱ
 • ዋላ ሓደ ሰብ ዘይሕጋዊ ስለ ዘይኰነ ሳንስ-ፓፒየር ሕጋዊ ምግባር
 • ንዅሉ ተግባራት ዘኖፎብያን ዓሌታዊ ጽልእን ምኽሳስ
 • ኣብ ደቅሰብን ሓድነትን እተመስረተ ብዛዕባ ወጻእተኛታትን ዕቝባን ዚገልጽ ሕጊ
 • ስዊዘርላንድ ካብ ስምምዓት ሽንገን ከምኡውን ዳብልን ምውጻኣ
 • ንስደተኛታት ዚኸውን እኹል መዕቈብን ክንክን ጥዕናን
 • ናጻ ምንቅስቓስ ሰባት ንዅሎም
 • ማዕረ ደሞዝ ዘለዎ ኣብ ስዊዘርላንድ ንዚነብሩ ዅሎም ሰባት ናይ ምስራሕ መሰል
 • ኵሎም እቶም ብሰንኪ ጾታዊ ኣተሓሳስባኦም ወይ መንነቶም መስጐጕቲ ዝወረዶም ወይ እተኣስሩ ሰባት ከም ፖለቲካውያን ስደተኛታት ኣፍልጦ ምሃብ
 • ማእሰርቲ ንኣሽቱ ስደተኛታት ምውዳእ
 • ንስደተኛታት ካልኣይን ሳልሳይን ወለዶ ዚግበር ናይ ቤት ጕዕዞ ሕጋዊ ምግባር

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት ዘሎ ዓሌታውነትን ዘኖፎብያን ቅርስታት ጸልማት ኢዩ ።

ኣብ ደርባዊ ሕብረተሰብ ባህላዊ ፖሊሲ ደርባዊ ኣፈላላይ ኣለዎ ። እዚ ብዲሞክራስያዊ ባህሊ ክቃለስ ኣለዎ ። ባህሊ ንተገዳስነት ሰባት ንምስፋሕ ኬገልግል ኣለዎ ። ብዛዕባ ዓለም ዘሎ ምርዳእን ኣብ መንጎ እተፈላለየ ደረጃ ናብራ ዚነብሩ ሰባት ዚግበር ዝርርብን ኬደንፍዕ ኣለዎ ። በዚ መዳይ እዚ ሕብረተሰብና ንምምሕያሽ ኣድላዪ ኢዩ ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ባህሊ ርትዓዊ መኽሰብ ስለ ዘለዎ ነቲ ናይ ሓቂ ተልእኾኡ ኺፍጽሞ ኣይክእልን እዩ ። ናብዚ ዝስዕብ ቀንዲ ሸቶ ዘተኰረ ባህሊ ማለት ምዕባለ ውልቀ - ሰብን ማሕበረሰብን ንምግባር ቈሪጽና ኢና ።

ብጭቡጥ መገዲ ኸምዚ ኢልና ኢና እንሓትት -

 • ብዛዕባ ሙዚቃ ሳዕስዒት ቅብኣ ከምኡውን ሓፈሻዊ ስነ-ጥበባዊ ንጥፈታት ብናጻ ኽትመሃር ትኽእል
 • ኣብ ባህሊ ዝርጋሐ ህዝባዊ ገንዘብ ምምሕያሽ
 • ግቡእ ስልጠና ዚወሃበሉ ኣጋጣሚታትን ናጽነትን ብምሃብ መንእሰያት ስነ-ጥበባውያን ዝያዳ ዕቤት ኪረኽቡ ኽኢሎም እዮም
 • ገዛእ ርእስኻ ናይ ምምሕዳር ስነ-ጥበባዊ ናጽነት ምቛም
 • መንግስቲ ንባህላዊ ፍጻመታት ይድግፎ
 • ንዅሎም ሰባት ባህሊ ኸም ዚረኽቡ ውሕስነት እተዋህበሎም
 • ደገፍ ሰራሕተኛታት ትያትር

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ስነ-ጥበብን ባህልን ዘለዎ ሶሻሊስት ማሕበረሰብ ስነ-ጥበብን ባህልን ቀይዲ ዘይብሉ ስነ-ጥበባዊ ዕቤት ዚግበረሉን ብዛዕባ ማሕበራዊ ዕቤት ዜስተንትነሉን ቦታ ዀይኑ ኣሎ።

ምስ ፒ. ዲ.

ምሳና ተራኸብ!