PDA Aargau

ምሳና ተራኸብ !

ምስ ፒ. ዲ.

ደንጋጺ ወይ ኣባል ኩን ። ከም ደንጋጺ መጠን ኵሉ ሓበሬታ ኻባና ኽትቅበል ኢኻ ኣብ ኵሉ ኣኼባታት ከኣ ሓንጐፋይ ኢልና ኢና እንቕበሎ ። ኣባል ከም ምዃንካ መጠን ናይ ምርጫን ናይ ምርጫን መሰል ኣሎካ። እቲ ኽፍሊት ኣባልነት ካብቲ ዓመታዊ ኣታዊኻ 0.05 ሚእታዊት እዩ። (ኣብ ዓመት 60,000 ፍራንክ ትኽፈል እንተ ዄንካ ኣብ ዓመት 30 ፍራንክ ምዀነካ ነይሩ።)

ምሳና ተራኸብ!

ንፒ. ዲ. ኤን. ኤ.

ጸብጻብ ክፋል ኣዴና PdAZ - 80-34320-5