PDA Aargau

ናይ ሕርሻ ፕሮግራም ፒ. ዲ.

ሎሚ ብዛዕባ ሕርሻን ምግብን ዚግበር ውሳነ በቲ ኻብ እተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ዓበይቲ ሰባትን ውዕላት ናጻ ንግድን እዩ ዚውሰን ። ሓረስቶትን ስዊዘርላንዳውያንን ብዛዕባ እቲ ኺበልዕዎ ዚደልዩ ምግቢ ብርእሶም ኪውስኑ ቘሪጽና ኢና ። ንኣጠቓቕማ ባልዕ ብዜስካሕክሕ መገዲ ኽንንንክዮ ኢና እንደሊ። በዚ ኸምዚ በብቝሩብ ኣብ ስዊዘርላንድ ክንበጽሕ ንደሊ ኢና ። ዕላማኡ ንከሚካላት ብባዮሎጅያዊ ተዋጽኦታት ዚትክእ ቀጻልን ቍጠባውን ኢኮሎጅያውን ማሕበራውን ሕርሻ እዩ ።

ብፍላይ ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ኢና እንሓትት –

 • ንዅሎም ሰባት ጥዑይን ዞባኣውን እኹል ምግቢ ምርካብ
 • ነቲ ኽቡር ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ማለት ንመሬትን ዘርእን ዜዕቍብ እተፈላለየን ኣከባብያውን ሕርሻ ። ንዅሉ እቲ ንተጠቀምቲ ዚጐድእ ነገራት ምሕዳጉ (GMO ናጻ ወዘተ)
 • ንኣሽቱ ትካላት ንሰራሕተኛታተን እንተ ወሓደ ኣብ ወርሒ 4500 CHF ክኸፍላኦም ዝኽእላ መንግስታዊ ደገፍ ኣብ ሰሰሙን ከኣ 35 ሰዓት ይሰርሓ
 • ሉዓላውነት ምግቢ ዜረጋግጽ ናይ ሕርሻ ፖሊሲ ሓረስቶት ክብረቶም ሓልዮም ምእንቲ ኺነብሩ ዋጋታት ይውስኖን የዕቍቦምን ምግቢ ኸባቢ የደንፍዕን
 • መዐቀኒ ምህርቲ ብመሰረት መምርሒታት ሕብረት ሶቭየት ዘይኰነስ ከከም ድሌት ሕርሻን ዓደግትን እዩ ። ከም ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ስዊዘርላንድ ካብ መሰረታዊ ስርዓት ካሲስ ደ ዲጆን ክትወጽእ ኢና እንደሊ ።
 • ምህርቲ ናይቲ ዓዲ ዘተባብዕን ብቐጥታ ዝሽየጥን ከምኡውን ንኣውቶቡስ መግቢ ኣጸቢቑ ዝቕይድን ናይ ሕርሻ ፖሊሲ
 • ሕርሻ ዚግበረሉ ቦታታት ምዕቃብ ብፍላይ ከኣ ግራት ንምሕራስ (ዑደት እኽሊ) ብዝሕን ዓይነትን ምዕቃብ
 • ሕርሻ ፋብሪካ ኣብቅዐ
 • ምትሕብባር እቶም ብቐጥታ ምስ ኣፍረይቲ ዚሰርሑ ዓደግቲ
 • ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዚርከቡ ቘልዑ ብዛዕባ ኣከባብያን ሕርሻን ዝያዳ ፍልጠት ከም ዚሰፍን ምግባር
 • ካናቢስ ምፍራይን ምሻጥን ምብላዕን ሕጋዊ ምግባር
 • መንግስቲ ነቲ ንኣከባብያዊ ምሹእ ዝዀነ ሜላታት ሕርሻ ይድግፎ
 • ኣንጻር ጐሓፍ ምግብን ጕድኣትን እተገብረ ውጽኢታዊ ስጕምትታት

ኣይነዕርፍን ኢና ።

ክሳዕ እቲ ምስ ማሕበረሰብ ሶሻሊስት ዚሰማማዕ ኣቀማምጣ እቲ ገጸ ምድሪ ምስ ተፈጥሮን ምስ ኣገልግሎት ህዝቢ ዞባን ዚሰማማዕ እዩ።